11.2.15

Έγινε viral η ομιλία του Ζουράρι στη Βουλή...Ο αρχέκακος όφις ο Αλεμανός…

Έγινε viral η ομιλία του Ζουράρι στη Βουλή
Η χθεσινή ομιλία του βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. Κώστα Ζουράρι στη Βουλή, κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, προκάλεσε αρκετά σχόλια και φιλοξενήθηκε σε αρκετές ειδησεογραφικές και μη ιστοσελίδες.
Το βίντεο με το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Ζουράρι στη Βουλή που δημοσίευσε το enikos.gr, σε λιγότερες από 24 ώρες έγινε viral με τις προβολές να ξεπερνούν τις 220.000.
Ο κυριότερος λόγος που το βίντεο κάνει το γύρο του ελληνικού Διαδικτύου είναι ο λυρικός αρχαιοελληνικός λόγος που χρησιμοποίησε ο Κώστας Ζουράρις αναφέροντας αποσπάσματα από την Ιδιωτική Οδό του Ελύτη, από τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη και τον Γιάννη Ρίτσο.
Διαβάστε το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας του Κώστα Ζουράρι:
«Κύριε Πρόεδρε, τα σέβη μου. Κυρίες και κύριοι Βουλευταί, υπάρχει καιρός του λέγειν, υπάρχει καιρός του αντιλέγειν, υπάρχει καιρός του ψέγειν. Σήμερα για μένα θα είναι ο καιρός του υμνείν, αίνων έπαινον του υμνείν την ιλιαδορωμιοσύνην.Κύριες και κύριοι Βουλευταί, έρχομαι από μακριά. Οι συλλέκτριες των κρόκων της Θήρας έρχονται δίπλα μου και πηγαιμένες δίπλα με τον βόρειον τον άνεμο οι Μυροφόρες με τη χρυσή των αγγέλων αντανάκλαση.
Κύριοι Βουλευταί και κυρίες Βουλευταί ή Βουλευτίνες ή κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, επειδή σήμερα, αύριο, παραπέρα, αυτές τις μέρες, όπως πάντοτε, αείποτε και συνεχώς, θα βυσσοδομούν πάλι η κουστωδία των δυσσεβών Βρυξελλών και εκείνος ο αρχέκακος όφις ο Αλεμανός, γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον καθ’ ημάς τρόπον. Ποιος είναι ο τρόπος μας; Αυτός πάσα γην και θάλασσαν εσβατών τη ημετέρα τόλμην καταναγκάσαντες γενέσθαι μνημεία αΐδια καλών τε και κακών συγκατοικήσαντες και επειδή θα επανέλθουν πάλι οι δυσσεβείς και οι άλλοι Αλεμανοί και ως αρχέκακος όφις, εμείς ξέρουμε ότι θα συμπαραταχθούμε, θα συμπορευθούμε, θα συμπολεμήσουμε τη υπερμάχω στρατηγώ που’ χει στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημόν της ρωμιοσύνης.
Βεβαίως, εμείς διδάξαμε στην οικουμένη, εμείς διδάξαμε πάντοτε, εσαεί και αείποτε και ξανά και ξανά ότι σ’ αυτόν εδώ τον χρονικώς υπεράχρονον τόπον, σ’ αυτόν τον τόπον, στην κορυφήν του Ομήρου και στο ακροθίνιον του Ολύμπου, εμείς οι Ολύμπιοι διδάξαμε εδώ ότι η έρις γίνεται έρως. Ναι, η έρις γίνεται έρως, έρως ελευθερίας και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινούμε όπως πάντα εδώ και τρεις χιλιάδες ηττημένοι, αλλά ως ηττημένοι είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ξαναδώσουμε σ’ αυτόν τον πλανήτη των πεπλανημένων πλανητών και των πλανήτων, την καθ’ ημάς καθεστηκυίαν πολιτείαν. Ποια είναι η καθ’ ημάς καθεστηκυία πολιτεία; Μία και μόνη. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει.»


"Mr President, my compliments. Ladies and gentlemen Vouleftai, there is a time to speak, a time of antilegein, no time of psegein. Today for me it is the time of ymnein, ainon praise ymnein the iliadoromiosynin.Kyries Vouleftai and gentlemen, I come from afar. The forager yolk Thera come beside me and pigaimenes next to the northern wind the Myrrhbearing golden angels reflection.

Gentlemen and ladies Vouleftai Vouleftai or MPs or ladies and gentlemen comrades, because today, tomorrow, further, these days, as always, aeipote and ever will again vyssodomoun entourage of dyssevon Brussels and that the wicked serpent Alemannia, so I just should go back to the respondent for us so. Who is our way? That any land and sea councils the crony boldness katanagkasantes happen monuments te eternal good and bad sygkatoikisantes and because will return again dysseveis and other Alemannia and wicked serpent, we know that we put our names will symporefthoume will sympolemisoume the champion defender strategies' has in the eyes of the mosaic of Sorrows-Orthodox.

Of course, we taught the world as we taught always, forever and aeipote and again and again that to him here in time yperachronon place, in this place, on top of Homer and akrothinion of Olympus, we Olympians taught here that Eris is love. Yes, the quarrel is love, love of freedom and of course we know very well that we begin as always for three thousand losers, but as losers are the ones who will again be in this world of errors of the planets and the planets, the en us kathestikyian politeian. What is the respondent us state status? A single. In this one the marbles bad rust does not work. "

"Herr Präsident, mein Kompliment. Meine Damen und Herren Vouleftai, es gibt eine Zeit zu sprechen, eine Zeit der antilegein, keine Zeit für psegein. Heute ist es für mich die Zeit der ymnein, Ainon Lob ymnein der iliadoromiosynin.Kyries Vouleftai und Herren, ich komme aus der Ferne. Der Häcksler Eigelb Thera kommen neben mir und pigaimenes neben der Nordwind die Myrrhbearing goldene Engel Reflexion.
Herren und Damen Vouleftai Vouleftai oder MPs oder meine Damen und Herren Kameraden, denn heute, morgen, weitere, in diesen Tagen, wie immer, aeipote und jemals wird wieder vyssodomoun Gefolge von dyssevon Brüssel und dass die Bösen Schlange Alemannia, so Ich möchte nur auf die beklagte Partei wird für uns gehen so. Wer ist unser Weg? Dass jegliche Land und Meer Räte der Vettern Kühnheit katanagkasantes passieren Denkmäler te ewige gute und schlechte sygkatoikisantes und da kommen wieder dysseveis und andere Alemannia und böse Schlange, wissen wir, dass wir unsere Namen werden symporefthoume werden die Meister Verteidiger Strategien "sympolemisoume hat in den Augen des Mosaiks des Elends-orthodox.
Natürlich gelehrt wir die Welt, wie wir gelehrt, immer, immer und aeipote und immer wieder, dass ihm hier in der Zeit yperachronon Ort, an diesem Ort, oben auf Homer und akrothinion von Olympus, wir Olympioniken hier gelehrt, dass Eris ist die Liebe. Ja, das ist der Streit Liebe, Liebe zur Freiheit und natürlich wissen wir sehr gut, dass wir wie immer für dreitausend Verlierer beginnen, aber als Verlierer sind diejenigen, die wieder in dieser Welt der Fehler der Planeten und die Planeten sein, die en us kathestikyian politeian. Wie ist der Stand Status Befragte uns? Eine einzige. In diesem einen das Murmeln schlechte Rost geht nicht. "
"Monsieur le Président, mes compliments. Mesdames et Messieurs Vouleftai, il ya un temps pour parler, un temps de antilegein, pas le temps de psegein. Aujourd'hui pour moi, ce est le temps de ymnein, Ainon éloges ymnein l'Vouleftai et messieurs iliadoromiosynin.Kyries, je viens de loin. La butineuse jaune Thera venir à côté de moi et pigaimenes côté du vent du nord du Myrrhbearing anges dorés de réflexion.
Mesdames et messieurs Vouleftai Vouleftai ou députés ou mesdames et messieurs les camarades, car aujourd'hui, demain, en outre, de nos jours, comme toujours, et ne le fera jamais aeipote nouveau vyssodomoun entourage de dyssevon Bruxelles et que le serpent méchants Alemannia, afin Je viens devrais retourner à l'intimé pour nous afin. Qui est notre façon? Que toute conseils terrestres et maritimes de l'audace de copinage katanagkasantes arriver monuments TE bien éternel et mauvaises sygkatoikisantes et parce reviendrai dysseveis et autres Alemannia et méchant serpent, nous savons que nous avons mis nos noms seront symporefthoume aura sympolemisoume les stratégies champion de Defender ' a dans les yeux de la mosaïque des Douleurs-orthodoxe.
Bien sûr, nous avons enseigné le monde comme nous enseigne toujours, toujours et aeipote et encore et encore que, pour lui ici à temps yperachronon lieu, en ce lieu, au-dessus d'Homère et de l'Olympe, akrothinion nous Olympiens appris ici que Eris est amour. Oui, la querelle est l'amour, l'amour de la liberté et bien sûr nous savons très bien que nous commençons, comme toujours depuis trois mille perdants, mais comme perdants sont ceux qui sera de nouveau dans ce monde d'erreurs des planètes et les planètes, l'en us kathestikyian politeian. Quel est le statut de l'Etat défendeur nous? Un seul. Dans celui-ci l'marbres mauvaise rouille ne fonctionne pas. "

"Señor Presidente, mis felicitaciones. Señoras y señores Vouleftai, hay un tiempo para hablar, un tiempo de antilegein, no hay tiempo de psegein. Hoy para mí es el momento de ymnein, alabanza Ainon ymnein la iliadoromiosynin.Kyries Vouleftai y señores, vengo desde lejos. La yema forager Thera vienen a mi lado y pigaimenes lado del viento del norte del Myrrhbearing ángeles dorados reflexión.

Señores y señoras Vouleftai Vouleftai o diputados o señoras y señores camaradas, porque hoy, mañana, aún más, en estos días, como siempre, aeipote y nunca lo hará de nuevo vyssodomoun séquito de dyssevon Bruselas y que la serpiente malvada Alemannia, por lo yo debería ir en la parte demandada para nosotros, así. ¿Quién es nuestro camino? Que ningún consejos de tierra y mar la audacia de compinches katanagkasantes suceda monumentos TE bien eterno y malas sygkatoikisantes y porque se vuelva a repetir dysseveis y otra Alemannia y serpiente malvada, sabemos que ponemos nuestros nombres serán symporefthoume se sympolemisoume las estrategias campeón defensor ' tiene en los ojos del mosaico de los Dolores-ortodoxa.

Por supuesto, nos enseña el mundo tal como lo enseña siempre, por los siglos de aeipote y otra vez y otra vez que a él aquí en el tiempo yperachronon lugar, en este lugar, en la parte superior de Homero y akrothinion de Olympus, nosotros los atletas olímpicos enseñado aquí que Eris es el amor. Sí, la disputa es el amor, el amor de la libertad y, por supuesto, sabemos muy bien que empezamos como siempre por tres mil perdedores, sino como perdedores son los que será de nuevo en este mundo de los errores de los planetas y los planetas, la linea nos kathestikyian politeian. ¿Cuál es el estado Estado demandado nosotros? Un único. En éste el mármoles mala herrumbre no funciona ".

"Signor Presidente, i miei complimenti. Signore e signori Vouleftai, c'è un tempo per parlare, un tempo di antilegein, nessun tempo di psegein. Oggi per me è il momento di ymnein, Ainon lode ymnein la iliadoromiosynin.Kyries Vouleftai e signori, io vengo da lontano. Il tuorlo Forager Thera vieni accanto a me e pigaimenes accanto al vento del nord il Myrrhbearing angeli dorati riflessione.
Signori e signore Vouleftai Vouleftai o parlamentari o signore e signori compagni, perché oggi, di domani, inoltre, in questi giorni, come sempre, aeipote e mai sarà di nuovo vyssodomoun entourage di dyssevon Bruxelles e che il serpente malvagio Alemannia, così Ho solo dovuto tornare al convenuto per noi così. Chi è il nostro modo? Che qualsiasi consigli di terra e di mare l'audacia crony katanagkasantes accadere monumenti TE bene eterno e cattivi sygkatoikisantes e perché torneranno nuovamente dysseveis e altri Alemannia e serpente malvagio, sappiamo che abbiamo messo i nostri nomi saranno symporefthoume saranno sympolemisoume strategie campione difensore ' ha agli occhi del mosaico Addolorata-ortodosso.
Naturalmente, abbiamo insegnato al mondo come ci ha insegnato sempre, per sempre e aeipote e ancora e ancora che per lui qui in tempo yperachronon luogo, in questo luogo, in cima a Omero e akrothinion di Olympus, noi olimpionici insegnato qui che Eris è amore. Sì, la lite è amore, amore per la libertà e, naturalmente, sappiamo molto bene che cominciamo come sempre per tremila perdenti, ma come perdenti sono quelli che sarà di nuovo in questo mondo di errori dei pianeti e pianeti, l'en us kathestikyian politeian. Qual è lo stato dello stato intervistato noi? Un unico. In questo l'marmi male ruggine non funziona. "


Η διαπραγμάτευση στην αρχαία ελληνική από τον Ζουράρι – ΒΙΝΤΕΟ
Η "ηρωίδα" μεταφράστρια της ομιλίας του Ζουράρι - ΒΙΝΤΕΟ
http://www.enikos.gr/politics/297282,Egine_viral_h_omilia_toy_Zoyrari_sth_Boy.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου