7.8.15

Το «συνέδριο» του Λαού θα γίνει στα γκισέ!
Είναι ιστορικά βεβαιωμένο πως όταν η «παρέα» δηλαδή ο λεγόμενος στενός σκληρός πυρήνας που εξουσιάζει ένα κόμμα, αποφασίζει να συγκαλέσει μια κεντρική επιτροπή ή πολύ περισσότερο ένα συνέδριο είναι σίγουρο πως τις υπερ του αποφάσεις τις έχει εκ των προτέρον στη «τσέπη» !
Δεν έχει από όσο ξέρω κα­τα­γρα­φεί πε­ρί­πτω­ση που να έχει ανα­τρα­πεί ηγε­σία σε συ­νέ­δριο ει­δι­κά  αρι­στε­ρού κόμ­μα­τος ή να έχει πε­ρά­σει άλλη «πρό­τα­ση» από αυτή που κα­τε­βά­ζει το λε­γό­με­νο… πολίτ μπιρό! Τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα μετά από όλα αυτά για τους...
δια­φω­νού­ντες, η διά­σπα­ση… Στα πλέον σο­σιαλ-χα­λα­ρά πολύ συλ­λε­κτι­κά κόμ­μα­τα το ίδιο ακρι­βώς δρο­μο­λό­γιο ξε­κα­θα­ρί­σμα­τος λο­γα­ρια­σμών ακο­λου­θεί­ται με πιο σικ όμως τρόπο, αλλά πάντα με το ίδιο ακρι­βώς τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα, το δια­ζύ­γιο…
Και σ’ αυτά όμως τα κόμ­μα­τα όπως λόγου χάρη προ­χθές στο Σύ­ρι­ζα δεν είναι βέ­βαιο πως θα τη­ρη­θεί μέχρι τέ­λους το Savoir Vivre , καθ’ όλη τη διάρ­κεια της επί­πο­νης απο­κόλ­λη­σης της εξου­σιά­ζου­σας κυ­βερ­νώ­σας  πα­ρέ­ας από τους πει­σμα­τά­ρη­δες οπα­δούς της αρ­χι­κής ορ­θό­δο­ξης πο­ρεί­ας του αρι­στε­ρού ρι­ζο­σπα­στι­κού αντι­μνη­μο­νια­κού Σύ­ρι­ζα… Γιατί βε­βαί­ως αν θυ­μά­στε, υπήρ­χε κά­πο­τε ένας τέ­τοιος Σύ­ρι­ζα που εκτι­νά­χτη­κε από 4% στο με­τέ­πει­τα 36% υπο­σχό­με­νος στο δι­ψα­σμέ­νο από την μνη­μο­νια­κή θα­να­τη­φό­ρο ξη­ρα­σία Ελ­λη­νι­κό Λαό, μια κά­ποια ελ­πι­δο­φό­ρο «βρο­χού­λα» με ξε­κί­νη­μα εκεί­νο το αξέ­χα­στο ηρω­ι­κό σχί­σι­μο του μνη­μο­νια­κού άγους… Τώρα ο ευ­ρω­παϊ­κός κα­θω­σπρε­πι­σμός του Τσί­πρα το δια­ψεύ­δει…
Δεν το είπε ποτέ ότι θα κα­ταρ­γή­σει με ένα νόμο το μνη­μό­νιο δή­λω­σε προ­χθές στο ρα­διο­φω­νι­κό «Κόκ­κι­νο 105,5» και στον δη­μο­σιο­γρά­φο  Κώστα Αρ­βα­νί­τη… Μπο­ρεί Αλέξη μια Ελ­λά­δα ολά­κε­ρη να βα­ριά­κου­σε, όπως και σε κά­μπο­σες άλλες ακόμα προ­ε­κλο­γι­κές σου υπο­σχέ­σεις και να έριξε  μπό­λι­κα τα ψη­φο­δέλ­τια της ελ­πί­δας, το Γε­νά­ρη της Συ­ρι­ζια­κής αλ­λα­γής, ίσως… Είναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­το Αλέξη να ρί­ξεις μια ματιά και να με­τρή­σεις από την αρχή της μνη­μο­νια­κής μπό­ρας πόσα κόμ­μα­τα δια­λύ­θη­καν…
Πόσοι «ηγέ­τες» τους οδη­γή­θη­καν στα αζή­τη­τα λέ­γο­ντας ασύ­στο­λα ψέ­μα­τα… Μια αδυ­σώ­πη­τη κρε­α­το­μη­χα­νή άλ­λα­ξε και αλ­λά­ζει συ­νε­χώς το πο­λι­τι­κό τοπίο στη χώρα! Στο κόμμα σου τα σχέ­δια των αντι­πά­λων, αλ­λο­δα­πών και ντό­πιων, βήμα με βήμα πραγ­μα­το­ποιού­νται… Ο Σύ­ρι­ζα με­τα­τρέ­πε­ται με πρό­σχη­μα την απο­φυ­γή της χρε­ο­κο­πί­ας σε μνη­μο­νια­κό κόμμα διώ­χνο­ντας με­θο­δι­κά το αρι­στε­ρό ζω­ντα­νό του κομ­μά­τι! Κάτι που βε­βαί­ως το επι­θυ­μού­σε δια­κα­ώς και το στενό αρ­χη­γι­κό πε­ρι­βάλ­λον!!!
Τα προ­α­παι­τού­με­να, δη­λα­δή το μνη­μό­νιο υπο­στη­ρί­ζεις ότι είναι μο­νό­δρο­μός, τα ίδια έλε­γαν και οι κα­τά­πτυ­στοι προη­γού­με­νοι και τώρα στα αζή­τη­τα… Όσο για τα ευ­χο­λό­για ότι : «Θα βρει η κυ­βέρ­νη­ση τον τρόπο να προ­στα­τέ­ψει την κοι­νω­νία από τα μέτρα του μνη­μο­νί­ου…» που υπο­στή­ρι­ξες στην ίδια συ­νέ­ντευ­ξη Αλέξη… Σε δια­ψεύ­δει τρα­γι­κά το γε­γο­νός ότι το Γερ­μα­νι­κό Διευ­θυ­ντή­ριο σε υπο­χρέ­ω­σε με τα προ­α­παι­τού­με­να να δια­τη­ρή­σεις στη θέση του, τον διω­κό­με­νο πρό­ε­δρο της ΕΛ­ΣΤΑΤ , κα­ταρ­ρί­πτο­ντας έτσι ΟΛΕΣ τις φρού­δες ελ­πί­δες που μ’ αυτές προ­σπα­θείς να με­λώ­σεις  τη κό­λα­ση…
Ήταν πολύ , πάρα πολύ εύ­κο­λο να πά­ρεις προ­χθές την κε­ντρι­κή επι­τρο­πή , το ίδιο πα­νεύ­κο­λο θα είναι να πά­ρεις και το συ­νέ­δριο του Σε­πτέμ­βρη, οι πα­λαιο­κομ­μα­τι­κοί ιντρι­γα­δό­ροι, ξέ­ρουν!
Όμως το κα­θο­ρι­στι­κό «Συ­νέ­δριο» του χει­μα­ζό­με­νου Λαού, Αλέξη θα συ­νέλ­θει οσο­νού­πω στα γκισέ των Τρα­πε­ζών, στις ουρές των Δη­μό­σιων Τα­μεί­ων ακόμα και των Τα­χυ­δρο­μεί­ων! Εκεί που σε λίγο θα πρέ­πει να πλη­ρω­θούν τα: Χα­ρά­τσια του ΕΝΦΙΑ που θα τον κα­ταρ­γού­σες! Του φόρου Ει­σο­δή­μα­τος χωρίς το αφο­ρο­λό­γη­το των δώ­δε­κα χι­λιά­δων ευρώ που θα νο­μο­θε­τού­σες! Τα τέλη κυ­κλο­φο­ρί­ας! Το αυ­ξη­μέ­νο ΦΠΑ! Τα δο­λο­φο­νι­κά μέτρα ενα­ντί­ον των αγρο­τών, που τα απέ­συ­ρες για να τα ξανά φέ­ρεις… Πα­ράλ­λη­λα Αλέξη θα αρ­χί­ζουν να κα­τα­βάλ­λο­νται πε­τσο­κομ­μέ­νες συ­ντά­ξεις και μι­σθοί πεί­νας… Γε­νι­κά τα παλιά μνη­μο­νια­κά μέτρα θα αντα­μώ­νουν με τα νέα και δυ­στυ­χώς δεν θα είναι τα τε­λευ­ταία… Και­νούρ­για προ­α­παι­τού­με­να θα σου ζη­τά­νε οι εταί­ροι-λη­στές προ­κει­μέ­νου δό­ση-δό­ση να σε κρα­τά­νε στη ζωή μέχρι να σε δια­λύ­σουν σαν προ­σω­πι­κό­τη­τα και σαν υπό­λοι­πο κόμ­μα­τος…
Το αν δεν υπήρ­χε άλλος δρό­μος , το αν επρό­κει­το να βα­δί­σου­με στο μο­νό­δρο­μο των μνη­μο­νί­ων υπο­λο­γί­ζο­ντας στην καλή διά­θε­ση των σαρ­κο­βό­ρων εταί­ρων – τι ανι­στό­ρη­τη αφέ­λεια θεέ μου - θα έπρε­πε να είχε ει­πω­θεί ευ­θείς εξ’ αρχής… Πολύ πριν γί­νε­ται κυ­βέρ­νη­ση Αλέξη , εί­σα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να εί­χα­τε ένα πλή­ρες, κατά το δυ­να­τόν, τε­χνο­οι­κο­νο­μι­κό σχέ­διο εξό­δου από την κό­λα­ση του ευρώ, όσο και μια πλήρη πε­ρι­λη­πτι­κή πο­λι­τι­κή συ­μπύ­κνω­ση αυτού του τε­χνο­οι­κο­νο­μι­κού σχε­δί­ου, γραμ­μέ­νη σε μια κα­τα­νοη­τή γλώσ­σα και απα­ραί­τη­τα από πολ­λού χρό­νου κοι­νο­ποι­ή­σι­μη στην κοι­νω­νία.                                                           
  Υ.Γ. Τι κα­τά­ντια Άρη… Οδη­γού­μα­στε και πάλι με αρι­στε­ρούς οδη­γούς στα μνη­μο­νια­κά γου­να­ρά­δι­κα…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου