Powered By Blogger

30.4.13

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! O Oρθος της Μ.Τρίτης.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ Οὐαὶ ὑμῖν

netakias

ΟΡΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ! ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ! Οὐαὶ δὲ ὑμῖν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ! εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.
14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!
25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.
29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.
37 ῾Ιερουσαλὴμ ῾Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
http://netakias.com/2013/04/30/oyai

Τροπάριο της Κασσιανής σε μετάφραση Φ.Κόντογλου - ψάλλει ο Λ.Αγγελλόπουλος.

 


Το περίφημο δοξαστικό των αποστίχων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή. Ένα γνωστότατο πλέον μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου, λαμπαδαρίου της μεγάλης του Χριστού εκκλησίας.

Το ποίημα είναι της γνωστής υμνογράφου του ενάτου αιώνα Κασσίας. Το μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου συνυφασμένο με το ποίημα είναι από τις αριστουργηματικότερες σελίδες της βυζαντινής μουσικής, αντάξιο της ποιητικής έμπνευσης της Κασσίας και της μουσικής δεινότητας του Πέτρου Λαμπαδαρίου.


Το τροπάριο αυτό είναι τονισμένο στο δρόμο του αργού στιχηραρίου, και παρουσιάζει μια θαυμάσια ισορροπία δομής και μια ευρηματική σύζευξη μέλους και κειμένου.

Από τα απόστιχα ιδιόμελα του όρθρου της Μ. Τετάρτης:

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,

τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,

ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

Μετάφραση από τον Φώτη Κόντογλου:


Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες,
σαν ένοιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα
και σε άλειψε με μυρουδικά πριν από τον ενταφιασμό σου
κι έλεγε οδυρόμενη: Αλλοίμονο σε μένα, γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη
και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτείας κι ο έρωτας της αμαρτίας.
Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων,
εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας.
Λύγισε στ' αναστενάγματα της καρδιάς μου,
εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γης.
Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου,
και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου·
αυτά τα ποδάρια, που σαν η Εύα κατά το δειλινό,
τ' άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε.
Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο,
ποιος μπορεί να τα εξιχνιάση, ψυχοσώστη Σωτήρα μου;
Μην καταφρονέσης τη δούλη σου, εσύ που έχεις τ' αμέτρητο έλεος


Ζωντανά από την αγία Ειρήνη της οδού Αιόλου. Ψάλλει χορός ψαλτών υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Λυκούργου Αγγελόπουλου.


29.4.13

Ο ελληνικός καπιταλισμός στην εποχή των μνημονίων...

 

Ο ελληνικός καπιταλισμός στην εποχή των μνημονίωνΣυχνά με ρωτούν, τι σόι καπιταλισμός είναι αυτός στον οποίο δεν σέβονται ούτε καν τα υποτιθέμενα ιερά και όσια του συστήματος, όπως την ιδιοκτησία και τις καταθέσεις; Όπου παραβιάζονται όλοι οι κανόνες της αγοράς. Όπου αντί να κλείσουν οι αποτυχημένες επιχειρήσεις, αποφασίζεται -υπό την πρωτοκαθεδρία της Γερμανίας- το κούρεμα των καταθέσεων.
Αντί, να κτυπηθούν τα αεριτζίδικα κεφάλαια μειώνονται μισθοί και συντάξεις.
Αντί να καταργηθούν τα ρουσφέτια αυτά «αναβαθμίζονται» και συνδέονται με την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων;
Στην σημερινή Ελλάδα καταγράφεται ένα από μια πρώτη ματιά παράδοξο: ο πιο άγριος καπιταλισμός στην μεταπολεμική Ελλάδα υποσκάπτει τις αρχές και τους κανόνες του καπιταλισμού! Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ εξακολουθεί να κυριαρχεί ο καπιταλισμός, αυτός έχει τεθεί υπό ξένη εποπτεία και έχει «μπασταρδευτεί».

Έχουν εισαχθεί διαδικασίες, μέθοδοι και δομές που είχαν παρατηρηθεί κύρια στην εποχή γέννησης του καπιταλισμού, εποχή, δηλαδή, της πρωταρχικής συσσώρευσης. Τότε που κυριαρχούσε το έγκλημα. Ο φόνος και η κλοπή. Η λεηλασία και η πειρατεία. Η συσσώρευση πλούτου χωρίς κανόνες, με μεθόδους βίας, ιδιαίτερα εξω-οικονομικού καταναγκασμού. Μιλάμε για την περίοδο από τον 15ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Μια περίοδο άγριας ανακατανομής πλούτου, μακριά από κάθε δέσμευση.

Όταν ο καπιταλισμός στερέωσε, εκείνοι που είχαν συσσωρεύσει πλούτου, προκειμένου να τον προφυλάξουν, επέβαλαν την καθιέρωση και τη συγκρότηση θεσμών, κανόνων, ρυθμίσεων. Έτσι ο καπιταλισμός μπήκε «εντέλει» σε μια κάποια τάξη. Αλλού από τον 17ο αιώνα, αλλού αργότερα, μετά τον 18ο αιώνα. Διακηρύχτηκε το απαράβατο της ιδιοκτησίας και των καταθέσεων. Αυτός ο οριοθετημένος πια καπιταλισμός, ρυθμιζόμενος τάχα από αόρατα χέρια και αγορές, δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια, όποτε χρειαζόταν, να παραβιάζει τους δικούς του κανόνες και να υποσκάπτει θεσμούς.Ιστορικά, όποτε ο καπιταλισμός βρισκόταν σε μεταβατική φάση, ιδιαίτερα όταν βρισκόταν σε κρίση, οι πιο αυταρχικές από τις κυρίαρχες σε αυτόν ομάδες κατέφευγαν σε ακραία μέτρα.

Πέραν του φασισμού, ο 20ος αιώνας γνώρισε, επίσης, καθεστώτα εκτάκτου ανάγκης τα οποία εφάρμοζαν πολιτικές. Στην προμετωπίδα έγραφαν: εκσυγχρονισμός, ενώ επρόκειτο για βίαιο αναχρονισμό. Ενσωμάτωσης, δηλαδή, σε σύγχρονα πλαίσια μεθόδων από το πιο σκοτεινό και χωρίς κανόνες παρελθόν γέννησης του καπιταλισμού. Κλοπές, λεηλασίες, αφαίρεση δικαιωμάτων, επιβολή με τρόπο βίαιο των συμφερόντων των λίγων. Σε κάθε περίπτωση επρόκειτο για πολιτικές άγριας και άνισης ανακατανομής εισοδήματος και περιουσίας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των αυταρχικών καθεστώτων είναι ότι αυτό που χθες θεωρείτο δεδομένο γίνεται σήμερα αβέβαιο και πεδίο παραβιάσεων. Μια νομική θεσμική δέσμευση που είναι αυτονόητη παραπέμπεται στα χρονοντούλαπα της ιστορίας του καπιταλισμού. Παλιές άνομες μέθοδοι επανακάμπτουν. Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι η ενσωμάτωση στοιχείων των άγριων και ακραία αυταρχικών εποχών γέννησης του καπιταλισμού εμφανίζονται ως εκσυγχρονισμός. Ακόμα και ο ναζισμός, όπως σημειώνει ο σπουδαίος φιλελεύθερος καθηγητής, Ρ.Ντάρεντορφ, εμφανίζεται ως εκσυγχρονισμός μέσω «της καθαρότητας της φυλής». Για αυτό, εξάλλου τον ονόμασε: «βίαιο εκσυγχρονισμό».
Πρόκειται, ορθότερα, κατά τη γνώμη μου για «βίαιο αναχρονισμό».

Ζούμε στην εποχή των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, της ξένης εποπτείας και της υπόσκαψης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, της μείωσης και συχνά κατάργησης κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σε αυτή την εποχή ο καπιταλισμός του 21ου αιώνα παίρνει «δανεικά» από πρακτικές που εφάρμοσε πριν αιώνες, ενώ τους πλασάρει ως κάτι το νεωτερικό. Το ζητούμενο είναι να αποτρέψουμε την κυριαρχία των μεθόδων και αντιδημοκρατικότητας των αρχικών φάσεων του καπιταλισμού που έχει, πλέον, γίνει έντονη. Τη σύνδεση της υπεράσπισης των σημερινών κατακτήσεων με ένα διαφορετικό όραμα για την αυριανή Ελλάδα.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Πηγή: Ο ελληνικός καπιταλισμός στην εποχή των μνημονίων - RAMNOUSIA

Οι Υπόγειες Γενοκτονίες...

 

ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ.
Εκείνες που δεν θα καταγγελθούν. Δεν θα φτάσουν πιθανότατα οι υπαίτιοι σε κάποιο διεθνές δικαστήριο. Είναι ο αφανισμός του πληθυσμού με «κόσμιο» τρόπο. Δεν βγαίνει κανείς στους δρόμους να σκοτώνει ομαδικά τους ανθρώπους. Δεν βλέπουμε πουθενά εκτελεστικά αποσπάσματα, κλούβες να μαζεύουν το κόσμο, κάρα με σκελετωμένους να τους οδηγούν σε ομαδικούς τάφους. Όλα είναι κόσμια...ευρωπαϊκά, πολιτισμένα.

Κι όμως κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πόσα θύματα θρηνούμε εξ΄αιτίας μνημονιακών πολιτικών. Ξεκάθαρα. Όχι τους ανθρώπους που οδηγήθηκαν από απελπισία να αφαιρέσουν οι ίδιοι τη ζωή τους. Αυτό το ακούμε, το διαβάζουμε. Έρχεται κάθε μέρα το δελτίο αυτοκτονιών μπροστά μας σαν ένας εφιάλτης που σκεπάζει τις ψυχές μας . Η μνημονιακή Ελλάδα αυτή τη στιγμή κρύβει πίσω από τους τοίχους χιλιάδες προσωπικές τραγωδίες που δεν φαίνονται. Χιλιάδες ανθρώπους που αρρωσταίνουν ή θανατώνονται χωρίς να παίρνει κανείς χαμπάρι ούτε πως έγινε....

Υπερβολές θα πουν οι ανεγκέφαλοι. Θέλετε να σας περιγράψω λίγες υπερβολές? Πριν λίγο καιρό έχασα ένα δικό μου άνθρωπο. Ήταν ηλικιωμένος ναι, αλλά μέχρι το περασμένο καλοκαίρι τον θυμάμαι, σαν να είναι τώρα μπροστά μου να σχολιάζουμε τα γεγονότα, να τρώει ήσυχος το μεζεδάκι του, να κάνει τις βόλτες του έχοντας ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ, χρόνια προβλήματα με τη κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Είχε κάνει όλες του τις εξετάσεις, ο γιατρός γέλαγε και του έλεγε «εσύ θα μας φας όλους» Ένας άνθρωπος που ήξερε ακριβώς το πρόβλημά του και το φρόντιζε με πλήρη επιμέλεια. Σίγουρα όσο πέρναγαν τα χρόνια η κατάσταση επιβαρυνόταν, αλλά αυτό το Σεπτέμβρη συνέβη κάτι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Που ποτέ δεν θα βγει από το μυαλό μου. Υπήρχε ένα φάρμακο που ήταν η βασική του και η απαραίτητη θεραπεία του , ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ Η ΘΑΝΑΤΟΥ. Παίρνοντας αυτό ήταν καλά και ο γιατρός του είχε τονίσει αυστηρά αμέτρητες φορές, μη γελαστείς και ξεχάσεις να πάρεις ούτε μια μέρα αυτό το φάρμακο γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το περασμένο Σεπτέμβρη ξαφνικά το φάρμακο του εξαφανίστηκε και στη θέση του έδωσαν κάτι που ούτε το είχε ξαναδεί αλλά ούτε μπορούσε να διαβάσει τι έγραφε γιατί το σχετικό φυλλάδιο γιατί ήταν γραμμένο μόνο στα γερμανικά. Γενόσημο. Το γνωστό φάρμακα δεν το υπήρχε πουθενά. Ακόμα και να το πληρώναμε, απλά δεν υπήρχε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Κι άλλα φάρμακα του τα άλλαξαν... Σε διάστημα 3 μηνών μάζευε υγρά , έπαθε δυο φορές πνευμονικό οίδημα. Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο αλλά η κατηφόρα είχε ξεκινήσει με πολύ βίαιο τρόπο. Τον είδα να αγωνιά χωρίς να μπορεί να κατουρήσει, να γεμίζει από υγρά, να πέφτει κάτω από δύσπνοια που ούτε με το οξυγόνο δεν την διόρθωνε, να κιτρινίζει και να τρέχει τις νύχτες στα επείγοντα. ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ... Δεν μπορούσα να γράψω καν γι΄αυτά τόσο καιρό γιατί με πονάγανε κι οι λέξεις... Μαρτύρησε, μέχρι τη τελευταία πνοή.

Το τέταρτο μήνα βρέθηκε διασωληνομένος και μετά.. έφυγε χωρίς να προλάβει κανείς να μας πει αν αυτό το γ@μημένο γενόσημο ήταν τόσο σίγουρο τελικά...

Ίσως να είναι η φαντασία μου, η άγνοιά μου, η στεναχώρια μου που με κάνουν να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Είναι όμως έτσι? Τη στιγμή που ΟΥΤΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν το φάρμακο που το έδωσε αντί για εκείνο που έπαιρνε ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ? Υπάρχει κάποιος έντιμος επιστήμονας που να μπορεί να μιλήσει για ΣΥΜΠΤΩΣΗ? Κι αναρωτιέμαι μετά από αυτό. Γνωρίζετε άραγε πόσοι αυτή τη στιγμή χάνετε τους ανθρώπους σας όχι γιατί τους κάλεσε κάποιος Θεός κοντά του αλλά γιατί είναι ΠΕΡΙΤΤΟΙ για την Ελλάδα που όπου να ναι μπαίνει στην ανάπτυξη?

Γνωρίζουμε όλοι πόσα παιδιά υποσιτιζόμενα θα έχουν σοβαρότατα προβλήματα για το υπόλοιπο της ζωής τους ακόμα και να κατορθώσουν να ζήσουν?
Γνωρίζουμε πόσες χιλιάδες ξαφνικές ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ διαφόρων χρόνια πασχόντων οφείλονται στη μοίρα τους ή στη κακιά τη μοίρα των συμμοριών που εκνευρίζονται γιατί «δεν πεθαίνουν κιόλας..»?
Γνωρίζουμε πόσους θανάτους καταγράφουμε αυτή τη στιγμή που σχετίζονται με τη φτώχεια, την έλλειψη φαρμάκων ή ιατρικής φροντίδας, τον υποσιτισμό, τις επιπτώσεις από το τεράστιο στρες, τη κατάθλιψη, την απελπισία, την αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων για το τι θα ξημερώσει?
Γνωρίζουμε επίσης να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσες χιλιάδες θάνατοι εκτός από τους προαναφερόμενους συμβαίνουν από σάπια τρόφιμα, μεταλλαγμένα, από μολυσμένα νερά, από μολυσμένο αέρα, από ύποπτα εμβόλια, από ακτινοβολίες, χημικά, πυρηνικά απόβλητα?

Αυτά όλα δεν είναι γενοκτονίες?

Εγώ δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου γιατί όπου και να πάω θα μου πουν, καιρός του ήταν να φύγει... Μπορεί τελικά να έχω άδικο και να είναι έτσι. Δεν ξέρω..
Εσύ όμως που έχεις μικρά παιδιά, εσύ που είσαι νέος και θα έπρεπε να έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου υγιής, ευτυχισμένος δυνατός, εσύ που βλέπεις τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών σου να είναι κιτρινιάρικα, να κουράζονται με το παραμικρό, που ακούς κάθε τόσο για τους μισούς σου φίλους, γνωστούς συγγενείς γεμάτους από καρκίνους, γεμάτους χρόνιες παθήσεις, εξαθλιωμένοι, βασανισμένοι να σβήνουν χωρίς κανείς να μπορεί να κάνει τίποτα?
Θεωρείτε πως είναι κάτι το φυσιολογικό τέτοια έξαρση ασθενειών σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού?
Σε μια παρέα δέκα νεαρών παιδιών, τα πέντε να υποφέρουν από παθήσεις του θυρεοειδούς?
Είναι τόσο φυσιολογικό να κυκλοφορούν εκατοντάδες παιδιά 18, 20 χρονών με τη θυροξίνη στο τσεπάκι έτσι για πλάκα?
Και θα σταματήσω σ΄αυτό που είναι το πλέον συνηθισμένο γιατί αν συνεχίσω δεν θα φτάνουν σελίδες για να περιγράψω τη φρίκη που ζούμε.
Κι η μεγαλύτερη φρίκη είναι πώς οι άνθρωποι...
ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΦΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ....
ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ, Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΚΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ..
.
Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι άρρωστοι πνευματικά, σωματικά ή και τα δύο. Από ένα βομβαρδισμό από βρωμιές στον οργανισμό τους, από έλλειψη βασικών αγαθών, από ένα βομβαρδισμό τρομοκρατίας, εκβιασμού, απειλής στο μυαλό τους. Ένα μέρος θα γεμίσει από αρρώστιες, ένα άλλο θα αφαιρέσει τη ζωή του, κάποιο τρίτο μέρος θα κοιμάται με χάπια, θα καταλήξει ίσως νεκροζώντανο να φυτοζωεί απλά. Κι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι γονείς μας, τα παιδιά μας, οι αγαπημένοι μας, οι φίλοι μας, οι γείτονες, οι συνάδελφοι, οι συμμαθητές μας, οι ΑΝΡΩΠΟΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ.

Όπως είχε πει κάποιος...

Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να πεθάνεις εσύ ο ίδιος. Να σε βάλουν να δεις να πεθαίνουν τα παιδιά σου.
Άραξε , πάρε την εφημερίδα και το καφεδάκι σου...
Κι απόλαυσέ το.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ - ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ
Πηγή: Οι Υπόγειες Γενοκτονίες - RAMNOUSIA

28.4.13

Σπέρνω αρωματικά φυτά και βότανα σε γλάστρες... γεμίζει αρώματα το μπαλκόνι μας...


βότανα αρωματικά φυτά στο μπαλκόνι
Τα αρωματικά φυτά μας χαρίζουν το άρωμα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι μπορούν εύκολα να καλλιεργηθούν σε γλάστρες στο μπαλκόνι μας και δε χρειάζονται μεγάλη φροντίδα. Μπορούν να καλλιεργηθούν ακόμη και σε μπαλκόνια που δεν τα βλέπει πολύ ο ήλιος.
Με λίγη οργάνωση και ελάχιστο κόπο, μπορείτε να έχετε φρέσκα αρωματικά φυτά στο πιάτο σας!
Για να τα καλλιεργήσετε στο μπαλκόνι θα χρειαστείτε μερικές γλάστρες και ζαρντινιέρες (κατά προτίμηση πλαστικές γιατί είναι ελαφριές), χώμα για να γεμίσετε τις γλάστρες, πιατάκια κάτω από τις γλάστρες για να συλλέγουν το νερό που περισσεύει και λίγο χαλίκι.
Οι ζαρντινιέρες και οι γλάστρες θα πρέπει να έχουν βάθος 25 με 30 εκατοστά.
Στο κάτω μέρος της γλάστρας βάζετε μία στρώση από χαλίκια ώστε να διευκολύνεται η απορροή του νερού.
Γεμίζετε τη γλάστρα με χώμα που έχετε προμηθευτεί από το τοπικό γεωπονικό σας κατάστημα. Προτιμήστε χώμα που είναι εμπλουτισμένο με οργανικά υλικά όπως το κομπόστ. Βάλτε το πιατάκι κάτω από τη γλάστρα και είστε έτοιμοι για να καλλιεργήσετε αρωματικά φυτά στο μπαλκόνι.
 

Άνηθος (Anethum graveolens)

ΑΝΗΘΟΣ-DILL
Είναι ετήσιο φυτό και φτάνει σε ύψος τα 30 με 80 εκατοστά.
Φυτεύουμε τους σπόρους την Άνοιξη (Απρίλιος έως Μάιος) σε βάθος μισό με ένα εκατοστό. Ο Άνιθος θέλει βαθιά γλάστρα γιατί η ρίζα του είναι μακριά.
Θέλει συχνό πότισμα.
Μαζεύετε τον άνιθο κόβοντας με ψαλίδι σε ύψος 2 εκατοστά από το χώμα.
Αγγλικό όνομα: Dill
 

Βασιλικός (Ocimum basilicum)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-BASIL
Ο Βασιλικός είναι μονοετές φυτό και φτάνει σε ύψος τα 20 με 80 εκατοστά. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες. Ξεχωρίζουν οι ποικιλίες με τους μικρόφυλλους και πλατύφυλους Βασιλικούς.
Ρίξτε νωρίς την Άνοιξη (Μάρτιος Απρίλιος) σε μία γλάστρα μερικούς σπόρους και απλά σκεπάστε τους με λίγο χώμα.
Ο Βασιλικός θέλει φως αλλά όχι να τον βλέπει απευθείας ο ήλιος. Θέλει δροσερό χώμα, γι' αυτό ειδικά το καλοκαίρι θα πρέπει να τον ποτίζετε κάθε μέρα. Θα πρέπει να ψαλιδίζετε τακτικά τις κορυφές του ώστε να το βοηθάτε να αναπτυχθεί περισσότερο.
Αγγλικό όνομα: Basil
 

Δάφνη (laurus nobilis)

ΔΑΦΝΗ-DAPHNE
Η δάφνη είναι πολυετές φυτό και φτάνει σε ύψος τα 3 με 5 μέτρα. Μπορείτε να μαζέψετε τα δαφνόφυλλα τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο.
Αν και μπορείτε να ξεκινήσετε τη Δάφνη χρησιμοποιώντας σπόρους, ίσως ήταν καλύτερα να προμηθευτείτε ένα μικρό φυτό από ένα φυτώριο και να το μεταφυτέψετε στη γλάστρα σας. Οι καλυτεροι μήνες για τη μεταφύτευση είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος.
Η Δάφνη αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν απαιτεί τακτικά ποτίσματα.
Αγγλικό όνομα: Daphne
 

Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis)

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ-ROSEMARY
Το Δενδρολίβανο είναι πολυετές φυτό και φτάνει σε ύψος μισό με ένα μέτρο. Η συλλογή των φύλλων του γίνεται από την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο.
Πολλαπλασιάζεται με σπόρους, μοσχεύματα και παραφυάδες. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις παραφυάδες σε γλάστρα από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο.
Αν θέλετε να ξεκινήσετε το Δενδρολίβανο από σπόρο, μπορείτε να το κάνετε από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Ρίξτε σε μία γλάστρα μερικούς σπόρους και απλά σκεπάστε τους με λίγο χώμα.
Θα μπορέσετε να μαζέψετε φύλλα τον επόμενο χρόνο.
Το Δενδρολίβανο θέλει να το βλέπει ο ήλιος. Θα πρέπει να το ποτίζετε σε αραιά διαστήματα.
Αν κλαδέψετε καλά το Δενδρολίβανο το Σεπτέμβριο, θα το βοηθήσετε να αναβλαστήσει την άνοιξη.
Αγγλικό όνομα: Rosemary
 

Δυόσμος ή Πράσινη Μέντα ή Βάλσαμο (Mentha viridis)

ΔΥΟΣΜΟΣ-MINT-SPEARMINT-PEPPERMINT
Ο Δυόσμος είναι ένα ποώδες αρωματικό φυτό. Είναι ένα είδος Μέντας. Είναι ένα από τα πιο εύκολα στην καλλιέργεια αρωματικά φυτά.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους δυόσμου νωρίς την Άνοιξη, μετά τα τελευταία κρύα. Χρησιμοποιήστε πολλούς σπόρους γιατί πολλοί από αυτούς είναι στείροι.
Απλώστε τους σπόρους του Δυόσμου επάνω στο χώμα και ποτίστε άμεσα. Μη σκεπάσετε τους σπόρους με χώμα. Βάλτε τη γλάστρα σε σημείο που θα την βλέπει ο ήλιος. Οι σπόροι θα βλαστήσουν σε περίπου 12 ημέρες.
Για να βοηθήσετε τους σπόρους να βλαστήσουν, μπορείτε να καλύψετε τη γλάστρα με ένα διαφανές πλαστικό, π.χ. μεμβράνη περιτυλίγματος. Έτσι θα δημιουργήσετε ένα πρόχειρο θερμοκήπιο.
Ένας άλλος διαδεδομένος τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με τη χρήση ριζωμάτων. Μπορείτε να μεταφυτέψετε ριζώματα Δυόσμου από ένα αναπτυγμένο φυτό σε μία νέα γλάστρα.
Ο Δύοσμος χρειάζεται ήλιο για να αναπτυχθεί, αλλά αντέχει και σε μέρος που το βλέπει λίγες ώρες την ημέρα ο ήλιος.
Ο Δυόσμος πρέπει να ποτίζεται τακτικά γιατί είναι απαιτητικός σε νερό.
Αγγλικό όνομα: Mint, Spearmint, Peppermint
 

Θυμάρι ή Θύμιο (Thymus vulgaris)

ΘΥΜΑΡΙ-THYME
Το θυμάρι είναι θάμνος που φτάνει σε ύψος τα 30 εκατοστά. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό.
Το θυμάρι είναι ιδιαίτερα αγαπητό από τις μέλισσες και το θυμαρίσιο μέλι είναι διάσημο.
Το Θυμάρι μπορεί να πολλαπλαστιαστεί με σπόρους αλλά η μέθοδος που είναι καλύτερη και ταχύτερη είναι με τη χρήση ριζωμάτων.Για να σπείρετε Θυμάρι, απλώστε πολλούς σπόρους στην επιφάνεια μίας γλάστρας και ρίξτε από πάνω τους λίγο χώμα. Ποτίστε άμεσα και καλύψτε τη γλάστρα με ένα διαφανές πλαστικό, π.χ. μεμβράνη περιτυλίγματος. Έτσι θα δημιουργήσετε ένα πρόχειρο θερμοκήπιο. Τοποθεστήστε τη γλάστρα σε ένα ζεστό μέρος. Οι σπόροι θα βλαστήσουν σε 1 με 12 εβδομάδες. Όταν τα φυτά φτάσουν σε ύψος τα 10 εκατοστά, μπορείτε να αφαιρέσετε τα πιο αδύναμα.
Για να μεταφυτέψετε ριζώματα Θυμαριού, επιλέξτε πρώτα να τα πάρετε από ένα ώριμο φυτό. Με τη βοήθεια ενός μικρού φτιαριού, αφαιρέστε ένα μικρό τμήμα του φυτού μαζί με τη ρίζα του και χώμα γύρω από τη ρίζα του. Μεταφυτέψτε το ρίζωμα στη γλάστρα που θέλετε.
Το Θυμάρι δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό.
Αγγλικό όνομα: Thyme
 

Κάρδαμο (Lepidium Sativum)

ΚΑΡΔΑΜΟ-CARDAMON
Το Κάρδαμο είναι μονοετές φυτό που φτάνει σε ύψος τα 20 με 30 εκατοστά. Είναι τροπικό φυτό.
Μπορείτε να φυτέψετε σπόρους Κάρδαμου σε γλάστρες από την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο.
Επίσης, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το Κάρδαμο με τη χρήση ριζωμάτων.
Καθώς το Κάρδαμο είναι τροπικό φυτό που αναπτύσσεται στο έδαφος των τροπικών δασών, χρειάζεται να τοποθετήσετε τη γλάστρα σε ένα σκιερό μέρος και να φροντίζετε ώστε το χώμα να έχει πάντα υγρασία. Επίσης θα πρέπει να ψεκάζετε τα φύλλα του με νερό. Προσπαθούμε δηλαδή να αναπαράγουμε τις συνθήκες ενός τροπικού δάσους.
Το Κάρδαμο δεν αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αν κάνει κρύο θα πρέπει να το βάλετε μέσα στο σπίτι.
40 με 50 ημέρες μετά τη σπορά θα μπορείτε να έχετε το δικό σας κάρδαμο.
Αγγλικό όνομα: Cardamom
 

Λεβάντα (Lavandula angustifolia, Lavandula stoechas)

ΛΕΒΑΝΤΑ-LAVENDER
Η Λεβάντα είναι ενδημική στη Νότια Ευρώπη γι' αυτό και προτιμά ζεστά και ηλιόλουστα μέρη ενώ θέλει το χώμα να έχει πολύ καλή αποστράγγιση. Προτιμά αλκαλικά χώματα, πλούσια σε ασβέστιο.
Αν και μπορείτε να φυτέψετε Λεβάντα χρησιμοποιώντας σπόρους, δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος. Οι σπόροι αργούν να βλαστήσουν και είναι πολύ ευαίσθητοι. Αν αγοράσετε σπόρους σε φακελάκι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκοι. Διαφορετικά δε θα βλαστήσουν. Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους την Άνοιξη ή νωρίς το Φθινόπωρο.
Ο πιο απλός και ασφαλέστερος τρόπος για να έχετε Λεβάντα στο μπαλκόνι σας είναι να φυτέψετε στη γλάστρα μόσχευμα από ένα ώριμο φυτό.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσετε ένα έτοιμο φυτό από ένα φυτώριο και να το μεταφυτεύσετε.
Η Λεβάντα χρειάζεται λίγο νερό.
Για να ενθαρρύνετε την ανάπτυξή της, μπορείτε να κόβετε τις κορυφές που πετάνε. Έτσι το φυτό θα αναπτύσσεται σε πλάτος.
Άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστή η Λεβάντα είναι: Αγριολεβάντα, λαμπρή, λαβαντή, χαμολίβανο, μυροφόρα, καραμπάσι, αβαγιανός.
Αγγλικό όνομα: Lavender
 

Μαϊντανός (Petroselinum Apiaceae)

ΜΑΙΝΤΑΝΤΟΣ-PARSLEY
Ο Μαϊντανός είναι ένα διετές φυτό. Αν και έχουμε συνηθίσει να το βρίσκουμε εύκολα στις αγορές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ένα βότανο που απαιτεί υπομονή. Από την ώρα που θα φυτέψετε τους σπόρους, θα χρειαστούν 3 με 4 εβδομάδες μέχρι να αρχίσουν να βλασταίνουν. Θα χρειαστεί να περάσουν ακόμη 2 με 3 μήνες μέχρι να μπορέσετε να δοκιμάσετε το μαϊντανό σας.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους μαϊντανού στις γλάστρες σας από νωρίς την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο.
Απλώστε τους σπόρους στη γλάστρα και σκεπάστε τους με λίγο χώμα. Ποτίστε αμέσως.
Θα πρέπει να διατηρείτε το χώμα στη γλάστρα υγρό, αλλά όχι μουσκεμένο. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες αποστράγγισης της γλάστρας δεν είναι βουλωμένες.
Αν όταν φυτέψετε τους σπόρους Μαϊντανού κάνει ακόμη κρύο, θα πρέπει να μεταφέρετε τις γλάστρες μέσα στο σπίτι και να τις βάλετε δίπλα στο παράθυρο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, η γλάστρα με το Μαϊντανό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος, αν και μπορεί να αναπτυχθεί και σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος για λίγες ώρες την ημέρα.
Αν και ο Μαϊντανός είναι διετές φυτό, σπάνια επιζεί του δεύτερου έτους λόγω της συγκομιδής. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί το δεύτερο έτος το φυτό δεν έχει την ίδια απόδοση και ποιότητα.
Αγγλικό όνομα: Parsley
 

Μάραθος (Foeniculum vulgare)

ΜΑΡΑΘΟΣ-FENNEL-FINOCCHIO
Ο Μάραθος είναι ετήσιο φυτό. Τον καλλιεργούμε για το φύλλωμά του αλλά και για τη ρίζα του που είναι γνωστή ως finocchio.
Μπορείτε να σπείρετε σπόρους Μάραθου σε μία γλάστρα (5 με 6 είναι αρκετά), από το Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο. Επειδή έχει ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα (finocchio), θα πρέπει να επιλέξετε να τον φυτέψετε σε βαθιά γλάστρα.
Ανοίξτε τρύπες βάθους 3 με 4 εκατοστά, τοποθετήστε μέσα τους σπόρους και σκεπάστε με χώμα.
Ο Μάραθος θέλει ζέστη για να έχει σωστή ανάπτυξη. Δε θέλει συχνό πότισμα. Το καλοκαίρι ποτίστε τον μία με δύο φορές την εβδομάδα.
Αγγλικό όνομα: Fennel
 

Ματζουράνα (Origanum majorana, Lamiaceae)

ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ-MARJORAM
Η Ματζουράνα είναι ένα ποώδες φυτό με πολλές παραφυάδες. Είναι συγγενικό της ρίγανης.
Μπορείτε να φυτέψετε σπόρους Ματζουράνας σε γλάστρες (30 εκατοστά διάμετρος) ή να πάρετε έτοιμα μικρά φυτά από το φυτώριο και να τα μεταφυτέψετε.
Αν επιλέξετε τη μέθοδο των σπόρων, θα πρέπει να τους φυτέψετε νωρίς την Άνοιξη. Δε χρειάζεται να σκεπάσετε τους σπόρους με χώμα. Απλά ρίξτε τους στην επιφάνεια. Τοποθετήστε τις γλάστρες σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος. Σε 2 περίπου εβδομάδες θα δείτε τους σπόρους να βλασταίνουν.
Γενικά η Ματζουράνα απαιτεί λίγη φροντίδα. Κατά τους πρώτους μήνες θα πρέπει να φροντίσετε ώστε το χώμα να είναι συνεχώς υγρό. Μετά από αυτή την περίοδο, μπορείτε να αραιώσετε τη συχνότητα ποτίσματος.
Αγγλικό όνομα: Marjoram
 

Μέντα (Mentha piperita, Mentha pulegium, Mentha Rotundifolia)

ΜΕΝΤΑ-MINT
Η Μέντα είναι ένα ποώδες αρωματικό φυτό. Είναι ένα από τα πιο εύκολα στην καλλιέργεια αρωματικά φυτά.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους Μέντας νωρίς την Άνοιξη, μετά τα τελευταία κρύα. Χρησιμοποιήστε πολλούς σπόρους γιατί πολλοί από αυτούς είναι στείροι.
Απλώστε τους σπόρους της Μέντας επάνω στο χώμα και ποτίστε άμεσα. Μη σκεπάσετε τους σπόρους με χώμα. Βάλτε τη γλάστρα σε σημείο που θα την βλέπει ο ήλιος. Οι σπόροι θα βλαστήσουν σε περίπου 12 ημέρες.
Για να βοηθήσετε τους σπόρους να βλαστήσουν, μπορείτε να καλύψετε τη γλάστρα με ένα διαφανές πλαστικό, π.χ. μεμβράνη περιτυλίγματος. Έτσι θα δημιουργήσετε ένα πρόχειρο θερμοκήπιο.
Ένας άλλος διαδεδομένος τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με τη χρήση ριζωμάτων. Μπορείτε να μεταφυτέψετε ριζώματα Μέντας από ένα αναπτυγμένο φυτό σε μία νέα γλάστρα.
Η Μέντα χρειάζεται ήλιο για να αναπτυχθεί, αλλά αντέχει και σε μέρος που τη βλέπει λίγες ώρες την ημέρα ο ήλιος.
Η Μέντα πρέπει να ποτίζεται τακτικά γιατί είναι απαιτητική σε νερό.
Αγγλικό όνομα: Mint
 

Ρίγανη (Origanum Vulgare)

ΡΙΓΑΝΗ-OREGANO
Η Ρίγανη είναι ένα πολυετές, ποώδες, θαμνώδες φυτό.
Η γλάστρα με τη Ρίγανη θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους Ρίγανης νωρίς την Άνοιξη. Βάλτε τους σπόρους σε βάθος 1 με 1,5 εκατοστά. Ποτίστε μέχρι το χώμα να υγρανθεί. Κρατήστε το χώμα υγρό τους πρώτους μήνες. Στη συνέχεια, η Ρίγανη θα μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη και σε ξερικές συνθήκες όπως συμβαίνει στο φυσικό της περιβάλλον.
Για να διατηρήσετε  έντονη τη γεύση και το άρωμα της Ρίγανης, θα πρέπει να αποφύγετε τα πολλά ποτίσματα και τη χρήση λιπασμάτων.
Κόβετε τακτικά κλωναράκια Ρίγανης. Έτσι θα βοηθήσετε το φυτό να αναπτυχθεί, αλλά και θα περιορίσετε την ανεξέλεγκτη ανάπτυξή του.
Αγγλικό όνομα: Oregano
 

Ρόκα (Eruca sativa)

ΡΟΚΑ-ROCKET
Η Ρόκα είναι μονοετές φυτό.
Μπορείτε να φυτέψετε σπόρους Ρόκας από το Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο. Αν και κανείς δε θα σας εμποδίσει να φυτέψετε Ρόκα σε γλάστρες, είναι καλύτερο να το κάνετε στον κήπο σας.
Τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος περίπου 0,5 εκατοστών και ποτίστε.
Τοποθετήστε τις γλάστρες ή επιλέξτε ένα μέρος στον κήπο που δεν το βλέπει ο ήλιος όλη την ημέρα. Επίσης προστατέψτε τα φυτά από τους δυνατούς ανέμους.
Αγγλικό όνομα: Rocket
 

Σέλινο (Apium Graveolens)

ΣΕΛΙΝΟ-CELERY
ΣΕΛΙΝΟ-ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ
Το Σέλινο είναι διετές φυτό με ύψος που φτάνει τα 0,3 με 0,9 εκατοστά.
Υπάρχουν 2 βασικές ποικιλίες σέλινου:
Η μία με μεγάλη σαρκώδη ρίζα τη γνωστή σελινόριζα, που καλλιεργείται για αυτή και τρώγεται ωμή, σαλάτα, σε σούπες και μαγειρεμένη με διάφορους συνδυασμούς και
Η δεύτερη η πιο κλασσική, με σαρκώδεις μεγάλους μίσχους που καλλιεργείται για τα φύλλα της και τρώγεται με τον ίδιο τρόπο γίνεται τουρσί ή χρησιμοποιείται και ως καρύκευμα.
Η ποικιλία που δίνει τη σελινόριζα χρειάζεται να φυτευτεί σε βαθιές γλάστρες.
Το Σέλινο χρειάζεται ήλιο και χώμα που κρατά την υγρασία χωρίς όμως να είναι μουσκεμένο.
Φυτέψτε τους σπόρους από τον Απρίλιο έως το Μάιο σε βάθος από 0,5 έως 1,5 εκατοστά.
Οι σπόροι του Σέλινου είναι μικροσκοπικοί. Για να μπορέσετε να τους χειριστείτε, θα βοηθούσε να τους ανακατέψετε με λίγο στεγνό χώμα. Αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιούμε πάντα όταν έχουμε να χειριστούμε μικρούς σπόρους.
Μαζέψτε πάντα μόνο τους εξωτερικούς βλαστούς ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι εσωτερικοί.
Αγγλικό όνομα: Celery
 

Φασκόμηλο (salvia officinalis)

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ-SAGE
Το Φασκόμηλο είναι πολυετές φυτό και φτάνει σε ύψος τα 0,3 με 0,6 μέτρα.
Οι Κινέζοι το ονομάζουν ελληνικό βραστάρι και το θεωρούν καλύτερο από το τσάι. Οι Γάλλοι το ονομάζουν ελληνικό τσάι.
Αναπτύσσεται καλά σε γλάστρες.
Χρειάζεται ήλιο για να αναπτυχθεί σωστά.
Δε χρειάζεται τακτικό πότισμα. Αγαπά τα εδάφη που είναι σχετικά ξερικά.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους Φασκόμηλου την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο.
Είναι ένα φυτό που απαιτεί υπομονή. Θα μπορέσετε να κάνετε συγκομιδή το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου,μετά από 1,5 χρόνο δηλαδή.
Τοποθετήστε 5 με 10 σπόρους Φασκόμηλου σε μία γλάστρα σε βάθος 0,5 εκατοστά. Σε 2 με 3 εβδομάδες οι σπόροι θα βλαστήσουν.
Αγγλικό όνομα: Sage

Οταν στή Σμύρνη επικρατούσε ...συνωστισμός (τα έγγραφα σπάνε κόκκαλα).

 
 

Οταν στή Σμύρνη επικρατούσε ...συνωστισμός . Έγγραφο-διαταγή του Διοικητή Σμύρνης, σε Οθωμανική γραφή, μεταφρασμένο από Σύλλογο Ελλήνων Μικρασιατών.
Το πρωτότυπο Φυλάσσεται στά Ιστορικά Αρχεία της Αγκυρας
Το παρόν τρίπτυχο ανήκει στό Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου.

27.4.13

Αγχωμένη Ανάσταση...

 

Αγχωμένη Ανάσταση
Πάλι με την άκρη του ματιού μου διακρίνω την οθόνη του κινητού τηλεφώνου να αναβοσβήνει πάνω στο κομοδίνο. Είναι χρόνια τώρα που το έχω βάλει μόνιμα στο αθόρυβο γιατί χτυπούσε τόσο συχνά που το άκουγα να χτυπά ακόμα και όταν δεν χτυπούσε.

Είναι φορές που θέλω να απενεργοποιήσω με ένα κουμπί όλες τις σκέψεις που κουδουνίζουν διαρκώς μέσα στα εγκεφαλικά μου τοιχώματα αλλά δεν τα καταφέρνω, παρά μόνο μετά από ώρες. Ακόμα και τότε όμως, θαρρείς ότι τα βλέφαρα δεν ξεκουράζονται και ποτέ δεν κλείνουν εντελώς αλλά παραμένουν έτσι, σαν χαραμάδες σε πόρτες που φουσκώσαν από την υγρασία και αφήνουν μονίμως λίγο απ’ το φως να τις διαπερνά. Και μπερδεύω συχνά το υπαρκτό με το όνειρο, το συνειδητό με το ασυνείδητο, την παρουσία με την έλλειψη.

Υπάρχω, λες. Κι ύστερα, δεν υπάρχεις. Να, σαν αυτόν τον χρωματιστό τύπο που έβλεπα τόση ώρα να με κοιτάει κατάματα, δίχως να ανταλλάσσουμε κουβέντα όλο το βράδυ. Που περιεργαζόμουν την αινιγματική μορφή του, καθώς ψηλάφιζα με τα ακροδάκτυλά μου την έντονη αύρα που τον είχε περικυκλώσει σαν λαμπρό φωτοστέφανο. Μα που πήγε; Εξαφανίστηκε! Θαύμα! Λες να είναι κάποιος Άγιος που είδε τα δράματά μου και παρουσιάστηκε για να μου πει ότι δεν είναι όλα σκοτάδι και ότι κάποια στιγμή έρχεται η σωτηρία της ψυχής, ξεγλιστρώντας μέσα από μια μικρή χαραμάδα; Καμπάνες. Ηχούν τόσο δυνατά, λες και η λειτουργία γίνεται μέσα σε τούτη τη μικρή την κάμαρα. Λες και η Ανάσταση νεκρών θα ξεκινήσει πρώτα από εδώ.

Ανάσες. Σταθερές και βαθιές, καθώς το στέρνο ανεβοκατεβαίνει σαν αποκοιμισμένο κτήνος που έχει πέσει σε χειμερία νάρκη. Εισπνοή, εκπνοή. Έχω πολλές και εξειδικευμένες τεχνικές για να ηρεμώ το πνεύμα μου, ειδικά όταν οι έντονες, υπερβολικές ιδέες συνωστίζονται στους διαδρόμους του νου για το ποια θα επικρατήσει πρώτη. Και η ανάσα, ως κόλπο, πάντα βοηθούσε γιατί είναι λες και κάνεις κάθε φορά μια νέα αρχή, σαν επανεκκίνηση, με την ένταση να φεύγει μακριά, ακολουθώντας το αργό ξεφύσημά σου. Που και που, το κάνω ακόμα πιο τολμηρό. Παίρνω τη βαθύτερη και κρατιέμαι έτσι για όσο περισσότερο μπορέσω. Όπως όταν ετοιμάζεσαι για μια βουτιά που ξέρεις ότι θα διαρκέσει και πρέπει να μείνεις για πολύ κάτω από το νερό και αποθηκεύεις στα πνευμόνια σου τόσο οξυγόνο, όσο χρειάζεται για να αντέξεις και να μην πνιγείς.

Συχνά, βέβαια, με πιάνει ένα είδος περίεργου πανικού, νιώθω δηλαδή ότι όντως βρίσκομαι μέσα σε έναν απέραντο βυθό και θέλω επειγόντως να ανέβω στην επιφάνεια, λες και κάποιος με κυνηγά, λες και ο αέρας δεν μου φτάνει. Και αυτή μου η αγωνιώδης πορεία μέχρι την έξοδο μοιάζει ατέλειωτη, έτσι καθώς χτυπιέμαι σπασμωδικά σαν κάποιος που δεν έμαθε ποτέ του να κολυμπάει, σαν ψαράκι που τινάζεται, καθώς το καταδιώκουν καρχαρίες. Κι αφότου τελικά επιζήσω, είναι τόσο μεγαλειώδης η απελευθέρωση των αρνητικών δυνάμεων που είχαν συγκεντρωθεί μέσα μου που είναι σαν να γεννιέμαι ξανά. Και τι περίεργο, το στρώμα όλο γύρω είναι μούσκεμα. Λες και σπάσαν τα νερά.

Εκνευρίζομαι. Γνωρίζω ότι ο θυμός δεν είναι η καλύτερη δυνατή αντίδραση σε αυτές τις καταστάσεις αλλά δεν το ελέγχω. Δεν μπορώ να χωνέψω πώς ορισμένες αισθήσεις εξαφανίστηκαν ξαφνικά, χωρίς κάποια πειστική εξήγηση. Απλά έπαψαν να συμβαίνουν, έτσι, ένα πρωί, δίχως προειδοποίηση, στα κρυφά, λες και κάποιος αόρατος διαρρήκτης τρύπωσε μέσα στα σωθικά μου και τις έκλεψε.
Που πήγε εκείνη η γλυκιά, ανάλαφρη γαλήνη που ένιωθα να μου χαϊδεύει τα μάγουλα κάθε πρωί που ξύπναγα και κοίταζα το ταβάνι και λίγα δευτερόλεπτα μετά τον καθάριο ουρανό έξω από το παράθυρο και απορροφούσα κάθε ελάχιστο ήχο της φύσης, λες και η ζωή μου κελαηδούσε σαν πουλάκι νεογέννητο μέσα στη ζεστή φωλιά του;
Που πήγε εκείνη η ξεγνοιασιά που έκανε την καρδιά να αχνοχτυπά, σχεδόν να μην ακούγεται, τότε που τα σεντόνια ήταν για έναν ακατανόητο λόγο πάντα δροσερά και το μαξιλάρι απαλό και το κεφάλι μου ελαφρύ σαν πούπουλο; Τώρα πια δεν είναι λίγες οι φορές που πετάγομαι και νιώθω ότι νύχια γδέρνουν τα μάγουλά μου, ότι το ταβάνι κάνει κύκλους και ετοιμάζεται να μου ορμήξει για να με καταπιεί, ότι ο ουρανός έχει χρώμα κόκκινο και πρόκειται να βρέξει αίμα γύρω, ότι νεκρά πουλιά πέφτουν στους δρόμους και τα σεντόνια έχουν δέσει πίσω τους αγκώνες μου και το μαξιλάρι έχει μπουκώσει όλο μου το στόμα, την ώρα που ουρλιάζω μουγκρητά και κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλω να πω, ούτε εγώ ο ίδιος. Έλα, ηρέμησε. Πάει κι αυτό, πέρασε.

Ιδρώτας. Πολύ θα ήθελα να βρω τη ρημαδιασμένη εκείνη βρύση που τον προκαλεί και να την κλείσω μια και καλή. Με κατακλύζει από άκρη σ’ άκρη, λες και ξεσπάει μπόρα με το που τα σύννεφα της ψυχής μαυρίσουν. Και είναι πολύ διαφορετικός από τα δάκρυα, γιατί αυτά συγκεντρώνονται στα μάτια μόνο και στεγνώνουν γρήγορα, ενώ τον ιδρώτα τον νιώθω να μουσκεύει το τριχωτό της κεφαλής, να λούζει σπονδυλωτά τη ραχοκοκαλιά και να φτάνει μέχρι το τελευταίο άκρο της υπόστασής μου.
Το χειρότερο είναι όταν εξαιτίας του γλιστράνε συνεχώς τα χέρια και δεν μπορώ να κρατήσω τίποτα με σιγουριά, ειδικά όταν μού φεύγουν αντικείμενα, άνθρωποι, στιγμές από την αγκαλιά και τα βλέπω όλα να πέφτουν, να χάνονται στο κενό, κι αισθάνομαι υπαίτιος εγώ για την πτώση τους αυτή, γιατί δικό μου ήταν το φταίξιμο που δεν κατάφερα να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Τότε είναι που απότομα παγώνει όλο το κορμί, σαν να γύρισε κάποιος απροειδοποίητα το καυτό νερό σε κρύο, την ώρα που με καταβρέχουν με πίεση μεγάλη και στέκομαι όρθιος, γυμνός, προσπαθώντας να προστατευτώ από τον καταρράκτη των ενοχών μου. Και μπορεί να περάσουν μέρες ολόκληρες για να αφήσει επιτέλους ελεύθερο το δέρμα μου αυτή η διαρκής εναλλαγή από τον πυρετό στην παγωνιά, το καταλαβαίνω γιατί τρέμω μασώντας το θερμόμετρο και ο υδράργυρος ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ σε πολυκατοικία των πενήντα ορόφων. Τόσο που σχεδόν παθαίνω ναυτία.

Ω γλυκύ μου έαρ. Πάντα αγαπούσα την Άνοιξη. Την θεωρούσα ως την εποχή των ανοιχτών οριζόντων, γιατί τότε μόνο μπορείς να δεις ξεκάθαρα τη φύση να εκτείνεται σε όλα της τα σημεία, από τη Δύση έως την Ανατολή και από το Βορρά ως το Νότο. Δεν είναι τυχαίο που ο θρίαμβος του Θεανθρώπου κατά του θανάτου γιορτάζεται όταν τα άνθη βρίσκονται στην πιο όμορφη στιγμή τους, τότε που ο Ήλιος βρίσκεται σε απόλυτα ισορροπημένη θέση, τόσο που σου επιτρέπει να τον βλέπεις όσο χρειάζεται, χωρίς να σε τυφλώνει.
Είναι τότε που οι μυρωδιές τριγύρω βρίσκονται σε έξαρση και εισβάλουν στο πνεύμα σου σαν λιβάνι αγαλλίασης και συγχώρεσης για όλα τα σφάλματα που σε βασανίζουν.
Είναι τότε που η ματιά χάνεται ως πέρα, ακολουθώντας τους ατέλειωτους, μεγάλους δρόμους, πλάι στα καταπράσινα λιβάδια, δίπλα από τις πολύχρωμες πεδιάδες, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι πετάς και τα παρακολουθείς όλα από ψηλά, όπως τότε, στα παιδικά μας τα όνειρα, όταν βλέπαμε ότι μπορούσαμε με μια κίνηση απλή να πετάξουμε, ήταν ένα από τα πιο επαναλαμβανόμενα όνειρα, που κι αυτό, σχεδόν αναιτιολόγητα, σταμάτησε κάποτε να υπάρχει.

Παρόλα αυτά, τον ίδιο υπέροχο ορίζοντα ατενίζω και τούτες τις άγιες μέρες. Έστω κι αν η θέα του διακόπτεται από αναλαμπές που θυμίζουν κάγκελα. Έστω κι αν η ζωή περιφέρεται εκεί έξω, μαζί με τον στολισμένο Επιτάφιο. Έστω κι αν το κορμί μου λιώνει σαν ένα από τα κεράκια των χιλιάδων πιστών. Έστω κι αν μπήκανε καρφιά στις παλάμες μου τα άγχη. Έστω κι αν στέκομαι στο παράθυρο σαν σταυρωμένος Χριστός.
Πάσχα στο ψυχιατρείο.
 
Πηγή: Αγχωμένη Ανάσταση - RAMNOUSIA

Πλήρης επιβεβαίωση RAMNOUSIA, για την επίσκεψη εξωγήινων στην Ελλάδα!!!!!!

Πλήρης επιβεβαίωση RAMNOUSIA, για την επίσκεψη εξωγήινων στην Ελλάδα!!!!!!

 

Πριν μερικές ημέρες είχαμε γράψει το παρακάτω....
Σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη έχει προκαλέσει η σημερινή άφιξη ενός εξωγήινου οργανισμού στη Γη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και την Αθήνα. Αυτή την ώρα, οι ηγέτες των ισχυρότερων κρατών του πλανήτη, καταφθάνουν στη χώρα μας, προκειμένου να συναντήσουν από κοντά το παράξενο ον και να μάθουν τις προθέσεις του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ον ονομάζεται Μάλαξ και κατοικεί στον πλανήτη Χ51, ο οποίος απέχει 4 εκατομμύρια έτη φωτός από το γαλαξία μας, ενώ δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί ο λόγος επίσκεψης του.
Είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, που ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με ον που ζει σε πλανήτη διαφορετικό από τη Γη και κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να μιλούν για την Αποκάλυψη και το τέλος του κόσμου.
Μεγάλο πλήθος πιστών, συνωστίζεται αυτή τη στιγμή στα μεγάλα θρησκευτικά κέντρα για να προσευχηθεί και να ζητήσει συγχώρεση από το Γιαχβέ, τον Αλλάχ, το Βούδα και το Steve Jobs.
Ο Μάλαξ, μίλησε στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια για τη ζωή πλανήτη του, σε άπταιστα ελληνικά:


Δεν ξέρω, αλλά κάτι μου βρωμάει... Προτείνω να κάνουμε πράξη όλα όσα διδαχθήκαμε από το Χόλιγουντ και να τον σκοτώσουμε.

Τώρα, έρχεται μία ενδιαφέρουσα επιστημονική είδηση, να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή της Μεσσηνίας, σχετικά με τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πύλης, μετά από ενδιαφέρον της NASA, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ...

"Τη δημιουργία «Κέντρου Διαστημικής Έρευνας και Υψηλής Τεχνολογίας» στην Καλαμάτα προανήγγειλε ο καθηγητής Αεροδιαστημικής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λ-Sat Επιθεωρητής της NASA, Περικλής Παπαδόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε και μίλησε στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τρίπολη.

Ο Μεσσήνιος επιστήμονας, σημείωσε ότι η Καλαμάτα λόγω γεωγραφικής θέσης είναι ιδανική, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής διαστημικής πύλης, ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο, μπορεί να αποδώσει με χρονικό ορίζοντα το 2020 κοντά στο 1 τρισ. δολάρια κι ανέφερε ότι τον προσεχή Ιούλιο, θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο γενικός διευθυντής της NASA προκειμένου να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Τέλος, ο καθηγητής Παπαδόπουλος μίλησε για το διαστημικό τουρισμό με εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες για το προσεχές μέλλον και δεσμεύτηκε σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου να εργαστούν, προκειμένου μέσα σε ένα έτος να έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στον συγκεκριμένο καινοτομικό σχεδιασμό."
Πηγή: Πλήρης επιβεβαίωση RAMNOUSIA, για την επίσκεψη εξωγήινων στην Ελλάδα!!!!!! - RAMNOUSIA

Παιχνίδι για δύο...

 

Παιχνίδι για δύο

Για μια ακόμη φορά ο Βαγγέλης Βενιζέλος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται σε κάποιου είδους συντονισμό με τον προκάτοχό του και να συνεχίζουν ένα παιχνίδι για δυο. 

Όπως βρέθηκε το 2008 που πάγωσε τις εσωκομματικές διεργασίες, το 2010, όταν δεν είπε λέξη για την υπαγωγή της χώρας σε διεθνή οικονομικό έλεγχο, το 2011 όταν έγινε αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών, το 2012 όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ χωρίς αντίπαλο και με την ευλογία του Παπανδρέου. Όπως κάνει διαρκώς έκτοτε, αποφεύγοντας να εκστομίσει προσωπικά ο ίδιος την παραμικρή λέξη εναντίον του προκατόχου του - αντίθετα υιοθετεί πλήρως την πολιτική του, αλλά και τον τρόπο που την ασκούσε.
Φαίνεται περίεργο, αλλά όποιος μελετήσει με προσοχή τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ θα συμπεράνει ότι, επί της ουσίας, ο βασικότερος υποστηρικτής και ο καλύτερος σύμμαχος του Γιώργου είναι ο Βενιζέλος. Είναι, άλλωστε, ο πολιτικός αρχηγός που όχι μόνο δεν πήρε αποστάσεις από τον προκάτοχό του, αλλά και τον διευκόλυνε όπου χρειάσθηκε - και χρειάσθηκε αρκετά.
Ένα πράγμα περίεργο: ενώ ο Παπανδρέου λειτουργεί αυτόνομα και δεν σκοτίζεται να δώσει λογαριασμό στον Βενιζέλο, αυτός δεν παύει να μη θέλει να χρεωθεί προσωπικά το παραμικρό που θα μπορούσε να θεωρηθεί εχθρική ενέργεια. Κάτι σπόντες που πετάει αόριστα καμιά φορά, δεν ενοχλούν.
Αυτή τη φορά το παιχνίδι για δυο στο ΠΑΣΟΚ παίζεται στα οικονομικά του κόμματος. Στην πραγματικότητα στήνεται ένα σκηνικό στο οποίο θα χαθούν οι ευθύνες. Έτσι, δεν θα μάθουμε ποτέ πού ξοδεύτηκαν τα λεφτά της περιόδου Παπανδρέου -ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου- για ποιο λόγο, σε ποιες δραστηριότητες, ποιος αποφάσιζε, ποιοι μισθοδοτούνταν από το κομματικό ταμείο και για ποιο λόγο, ποιος υπέγραφε, ποιος ήλεγχε και όλα αυτά που θα ήταν χρήσιμα για να εξηγηθεί το τεράστιο έλλειμμα στον επίσημο προϋπολογισμό του κόμματος. Για τον ανεπίσημο ας μην μιλάμε καλύτερα. Ισχύει, άλλωστε, για όλα τα κόμματα: οι χρηματοδοτήσεις έξωθεν δεν εγγράφονται ποτέ στα έσοδα και η διαχείρισή τους γίνεται στο σκοτάδι.
Αλλά ας μείνουμε στα επίσημα. Μαθαίνουμε τώρα ότι στο ΠΑΣΟΚ η οικονομική διαχείριση ήταν χειρότερη από σαράφικο της παλιάς εποχής. Αλλά πώς το μαθαίνουμε. Απ' το φιλότιμο των συντακτών μιας εφημερίδας που έκαναν ρεπορτάζ και αποκάλυψαν αυτά που ήδη συζητούνται με έκπληξη. Και αντί το επίσημο ΠΑΣΟΚ να τα επιβεβαιώσει -ή να τα διαψεύσει, αν δεν είναι αλήθεια- άρχισε το "άλλα λόγια να αγαπιόμαστε".
Για μια φορά ακόμη ο Βενιζέλος δεν τοποθετείται προσωπικά απέναντι σε αυτό το μέγιστο θέμα. Κρύφτηκε πίσω από μια ανώνυμη κομματική ανακοίνωση που δεν λέει τίποτε. Σαν να μην τον αφορά το θέμα. Σαν να μην είναι αυτός που παρέλαβε το κομματικό ταμείο και πρέπει να πει τι παρέλαβε. Η υπόθεση πλανάται σαν φάντασμα. Και η συνέχεια είναι μάλλον αναμενόμενη. Κάποια στιγμή θα παρέμβει ο εισαγγελέας, θα αρχίσουν ανακρίσεις που θα τραβήξουν σε χρόνο και από το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό τον λόγο δεν θα λένε τίποτε για να μην επηρεάσουν τη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση θα ξεχαστεί, όπως τόσες άλλες. Εν τω μεταξύ, αν ο Παπανδρέου δεν ευθύνεται, θα κουβαλάει τις σκιές και τις υπόνοιες. Αν ευθύνεται θα σφυρίζει κλεφτικά, χωρίς να δίνει καμία εξήγηση γιατί το θέμα είναι υπό έρευνα!
Ένας πολιτικός αρχηγός που σέβεται το κόμμα του -τους απλούς ανθρώπους που το ψηφίζουν δηλαδή- που σέβεται το δημόσιο χρήμα με το οποίο ενισχύθηκε, που δεν φοβάται την αλήθεια, δεν σχολιάζει απλώς τα ρεπορτάζ των εφημερίδων για ένα τόσο συνταρακτικό θέμα. Παίρνει ο ίδιος τον λόγο, παρουσιάζει ο ίδιος με θάρρος τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
Αν αυτά τα στοιχεία είναι εντάξει, καλύπτει τον προκάτοχό του και δεν επιτρέπει να σέρνονται διάφορα. Αν δεν είναι, στέλνει τον φάκελο ο ίδιος στον εισαγγελέα, γιατί αυτό συνιστά υποχρέωσή του. Τόσο απλό. Δεν παίζει με τα λόγια, τα μισόλογα και τις σκιές.
Αυτό το θέμα δεν αφορά τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, για να διευθετηθεί μεταξύ τους, όπως διαφαίνεται, παρά τον θόρυβο των ημερών. Δεν είναι εσωκομματική υπόθεση. Αφορά τον ελληνικό λαό που πληρώνει τα κόμματα ακριβώς για να δίνουν το παράδειγμα της διαφάνειας. Και η πρώτη ένδειξη διαφάνειας στην προκειμένη περίπτωση είναι η δημόσια παρουσίαση του θέματος από τον επικεφαλής του κόμματος, με ευθύ τρόπο. Αλλά, μάλλον, ζητάμε πολλά.

Γιώργος Λακόπουλος
Πηγή: Παιχνίδι για δύο - RAMNOUSIA

Στην Ιερισσό βλέπουμε το μαύρο αύριο της Ελλάδας...

 

Στην Ιερισσό βλέπουμε το μαύρο αύριο της Ελλάδας
Δυστυχώς, οι εξελίξεις στην Ιερισσό της Χαλκιδικής και τα όσα τραγικά συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η γνωστή σε όλους εταιρεία εξόρυξης χρυσού, αποτελούν την μέγιστη απόδειξη πως το Ελληνικό κράτος –με απόφαση προσωπική του φερόμενου ως πρωθυπουργού της χώρας Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε πως «η επένδυση θα γίνει με κάθε θυσία»- έχει αποχωρήσει από την Χαλκιδική και την έχει παραδώσει στους σχεδιασμούς και τα εν γένει συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας, η οποία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και χωρίς να προκαλεί την παραμικρή έκπληξη φέρεται ως ιδιοκτήτρια σχεδόν της μισής επιφάνειας εδάφους του νομού Χαλκιδικής.

Αν και όλως «τυχαίως» το Ελληνικό δημόσιο δεν κερδίζει ούτε ένα ευρώ από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (μάλιστα η κυβέρνηση κατέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ακυρώσει απόφαση η οποία έκρινε ασύμφορη την τιμή πώλησης από την πλευρά της Ελλάδας!!!), αν και έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται τα αποτελέσματα με οφθαλμοφανή ρύπανση του θαλάσσιου χώρου, αν και το σύνολο σχεδόν των κατοίκων (πλην εκείνων που εργάζονται στην εταιρεία) είναι εναντίον της συγκεκριμένης επένδυσης –η οποία εκτός των άλλων καταστρέφει δάση και δημιουργεί έρημη γη στο πέρασμά της- η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την συνέχιση μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας έχοντα μεταφέρει σημαντικότατο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων καταστολής, ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παραβίασης των πολιτικών δικαιωμάτων των κατοίκων οι οποίοι είτε γίνονται τακτικότατα θύματα αστυνομικών επιθέσεων, είτε σύρονται για 24ωρες ανακρίσεις, είτε προφυλακίζονται ως ύποπτοι για τέλεση κακουργηματικών πράξεων εις βάρος της εταιρείας εξόρυξης χρυσού.

Η Χαλκιδική σήμερα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε μία ΕΟΖ (Ειδική Οικονομική Ζώνη) όπου με σχεδόν πλήρη απουσία του κράτους δραστηριοποιείται μία ιδιωτική εταιρεία η οποία και επιβάλει τους δικούς «νόμους», έχει την δική της «αστυνομία» και σε αγαστή συνεργασία τόσο με τις αστυνομικές (ή άλλες τοπικές) αρχές και κυρίως με μία μερίδα πολιτών που εργάζονται σε αυτήν, έχει κατορθώσει να επιβάλει τα συμφέροντά της, είτε με βομβαρδισμούς με ασφυξιογόνα αέρια εν ενεργεία σχολείων είτε ακόμη και με διαταγή προφυλακίσεων πολιτών που αντιδρούν

Σήμερα στην Χαλκιδική νόμος είναι το συμφέρον της εταιρείας, η οποία δεν διστάζει να δημιουργεί συγκρουσιακές καταστάσεις και μεταξύ των πολιτών (εργαζόμενων σε αυτήν και μη), απειλώντας ουσιαστικά με μία ανεξέλεγκτη τοπική κοινωνική έκρηξη η οποία θα έχει εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά… την ίδια στιγμή που η αστυνομία έχει μετατρέψει οικισμούς σε πεδία μαχών, μεταφέροντας έτσι το σημείο ενδιαφέροντος (και φυσικά τις κάμερες) μακριά από τους χώρους όπου δραστηριοποιείται η ιδιωτική εταιρεία...
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ο οποίος χρησιμοποιεί και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα (βλ. πυρπόληση αστυνομικού τμήματος Ιερισσού) σηματοδοτεί και την συνέχεια για την υπόλοιπη χώρα, όπου λίαν συντόμως θα «πατήσουν» ξένοι επενδυτές και φυσικά η (λαθρο)κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά θα στηρίξει ακόμη και με αιματοχυσία των πολιτών, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ιερισσό της Χαλκιδικής.

Στην Χαλκιδική σήμερα βλέπουμε το αύριο μίας κατετμημένης Ελλάδας, όπως αυτό σχεδιάστηκε μέσω των ΑΟΖ και των διαφόρων πολυεθνικών που περιμένουν το σύνθημα για να εισβάλουν στην χώρα του μεγάλου πειράματος, όπου θα συναντήσουν μηδενικές νομικές και πολιτικές αντιστάσεις, όπου θα διαλεχθούν με τοπικούς «άρχοντες» ελεεινούς μισθούς εργασίας για τους γηγενείς κατοίκους οι οποίοι θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ εργασίας που θα τους προσφέρει μια εξαθλιωμένη ζωή ή την αντικατάστασή τους από λαθρομετανάστες (ήδη έχει υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση) ή από εισαγόμενους από τρίτες χώρες εργαζόμενους (όπως ήδη έχει συμβεί πριν μερικές ημέρες μέσω ΦΕΚ, όπου σε μία καταφανή επίδειξη πολιτικής προκλητικότητας κλήθηκαν μασέρ για εργασία στην Ελλάδα).

Το αύριο της Ελλάδας, λοιπόν, το βλέπουμε σήμερα στην Χαλκιδική. Εάν μας αρέσει μπορούμε να το χειροκροτήσουμε, εάν όμως έχουμε σκεφθεί κάτι καλύτερο για το μέλλον το δικό μας αλλά και των παιδιών μας, τότε αυτή την πρώτη ΕΟΖ της Χαλκιδικής οφείλουμε να την καταστρέψουμε (με πιέσεις στους τοπικούς βουλευτές, με την φυσική παρουσία μας και την έμπρακτη με κάθε μέσο υποστήριξή μας στους συμπολίτες μας που κάποιοι αποφάσισαν δολοφονώντας το περιβάλλον που ζουν να τους μετατρέψουν σε ζωντανούς νεκρούς) όσο ακόμη είναι νωρίς...

Κωνσταντίνος
Πηγή: Στην Ιερισσό βλέπουμε το μαύρο αύριο της Ελλάδας - RAMNOUSIA

25.4.13

Γιατροί του Κρατικού Νικαίας πέταξαν έξω Χρυσαυγίτες...

 

Γιατροί του Κρατικού Νικαίας πέταξαν έξω Χρυσαυγίτες
Οι γιατροί του Κρατικού Νικαίας έδιωξαν μέλη της Χρυσής Αυγής που επιχείρησαν να εισβάλουν στο νοσοκομείο για να στήσουν μια ακόμη παράσταση «μόνο για Έλληνες» και «να κάνουν την μισαλλόδοξη προπαγάνδα τους». Εν τω μεταξύ το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών καταγγέλλει μια ακόμα «φασιστική επίθεση με δύο τραυματίες σε μέλη της Κίνησης Απελάστε το Ρατσισμό και του ΣΥΡΙΖΑ» τη Πέμπτη 18/4/2013 στις 7.30 το απόγευμα «300 μέτρα από τα γραφεία-ορμητήριο της Χρυσης Αυγής στη Νίκαια». Η επίθεση όπως τονίζει το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών πραγματοποιήθηκε «από τάγμα εφόδου νεοναζί αποτελούμενο από 10 φουσκωτούς μπράβους με ομοιόμορφη φασιστική περιβολή».  Η τοπική επιτροπή ΕΙΝΑΠ του Κρατικού Νικαίας σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως «την Τετάρτη και περί τις 11.00 πμ, ομάδα περίπου 25 φασιστών με τις γνωστές φαιές στολές με το σήμα της ΧΑ εισέβαλαν στο Νοσοκομείο μας. Αρχικά, και ώσπου να γίνουν αντιληπτοί, φωτογραφήθηκαν στην είσοδο, ενώ προχώρησαν και επίσης φωτογραφήθηκαν στην Γυναικολογική Κλινική».
«Αναγκάστηκαν να φύγουν κατόπιν της συντονισμένης αντίδρασης της κοινότητας του νοσοκομείου καθυβριζόμενοι από υγειονομικούς και πολίτες που μαζεύτηκαν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Το Συμβούλιο Διοίκησης που εκείνη την ώρα συνεδρίαζε, και κατόπιν παρεμβάσεώς μας, πολύ σωστά κάλεσε την αστυνομία, ώστε να διαφυλαχθεί ο ιερός χώρος ασύλου που συνιστά το νοσοκομείο από τους μισαλλόδοξους νοσταλγούς του Χίτλερ», τονίζει η ΕΙΝΑΠ Κρατικού Νικαίας και συνεχίζει:
«Προειδοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση: Το Νοσοκομείο της Νίκαιας είναι νοσοκομείο – χώρος απαντοχής και φροντίδας για τους φτωχούς, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα παραμείνει.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αλλά και η ασφάλεια της εισόδου έχουν σημαντική συλλογική αλλά και προσωπική ευθύνη για τυχόν εγκληματικές ενέργειες κατά μεταναστών, ή άλλων συμπολιτών μας, εφ’ όσον επιτρέψουν στο μέλλον την είσοδο σε ροπαλοφόρους και κρανοφόρους αλήτες.
Τις προηγούμενες ημέρες και για πολλοστή φορά ήλθαν στα επείγοντα τραυματίες, Έλληνες και μετανάστες, που είχαν υποστεί δολοφονικά χτυπήματα από τους εν λόγω «κυρίους». Τους αυτουργούς αυτών των τερατωδών πράξεων, όχι μόνον δεν τους δεχόμαστε στο νοσοκομείο μας για να κάνουν την μισαλλόδοξη προπαγάνδα τους,αλλά τους απεχθανόμαστε και τους πολεμάμε».
Από την πλευρά της η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Φαίη Κοσμοπούλου, προειδοποιεί: «Αν ξαναπατήσουν εδώ το πόδι τους θα φάνε ξύλο». Οι γιατροί του Κρατικού Νικαίας αλλά και το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών καλούν σε συγκέντρωση το Σάββατο 27 Απριλίου το μεσημέρι στις 12.00 στο Περιβολάκι στη Νίκαια. Στη συγκέντρωση καλούν επίσης οι Δήμοι Νίκαιας/Ρέντη και Κορυδαλλού. 
Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση των πολιτικών κομμάτων. Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η νέα εισβολή της Χρυσής Αυγής σε δημόσιο νοσοκομείο δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Η κυβέρνηση, προσθέτει, δεν μπορεί να σιωπά απέναντι σε αυτή τη νέα πρόκληση των νεοναζί ενώ σημειώνει πως η υγεία είναι αναφαίρετο δημόσιο αγαθό που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και κανείς νοσταλγός του Άουσβιτς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, η εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Φώφη Γεννηματά τόνισε πως η Χρυσή Αυγή αποκαλύπτεται καθημερινά, προσθέτοντας πως το πολιτικό της πρότυπο είναι ρητά πλέον οι Μεταξάδες - όλοι οι δικτάτορες δηλαδή - που είναι καλύτεροι από τους δημοκρατικά εκλεγμένους πρωθυπουργούς.
Η τραμπούκικη εισβολή μελών της Χρυσής Αυγής στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας συνιστά ευθεία αμφισβήτηση της δημοκρατίας και της νομιμότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Αριστερά.

Oλόκληρη η ανακοίνωση – καταγγελία του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών:
«Φασιστική επίθεση με 2 τραυματίες, έγινε την Πέμπτη 18/4/2013 στις 7.30 το απόγευμα 300 μέτρα από τα γραφεία-ορμητήριο της Χρυσης Αυγής στη Νίκαια, από τάγμα εφόδου νεοναζί αποτελούμενο από 10 φουσκωτούς μπράβους με ομοιόμορφη φασιστική περιβολή. Οι Χρυσαυγίτες επιτέθηκαν εναντίον μελών της Κίνησης "Απελάστε το Ρατσισμό" και του ΣΥΡΙΖΑ στην Νίκαια που κολλούσαν αφίσες και προπαγάνδιζαν αντιφασιστικές εκδηλώσεις της Κυριακής 21 Απριλη.
Καταδικάζουμε την επίθεση που παραπέμπει σε άλλες εποχές βίας και παρακρατικής τρομοκρατίας και απαιτούμε την σύλληψη και τιμωρία των δολοφόνων φασιστών. Απαιτούμε επιτέλους από την αστυνομία να σταματήσει την ανοχή και την κάλυψη στις επιθέσεις, σταματώντας, έστω και τώρα, το γαϊτανάκι των δολοφονικών επιθέσεων. Αν το θελήσει έχει τον τρόπο.
Η άμεση ενωτική απάντηση και κινητοποίηση του λαού της Νίκαιας καθώς και όλου του Πειραϊκού λαού είναι η άμεση αυτονόητη πράξη περιφρούρησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας. Στην Νίκαια και σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά, στις γειτονιές που τόσα υπέφεραν από τον φασισμό και τον ναζισμό, στις προσφυγογειτονιες που εζησαν το σαράκι του ρατσισμού, ο φασισμός δεν θα σηκώσει κεφάλι.
Οι φασίστες αξιοποιούν την πολιτική της "σκούπας" και των στρατοπέδων συγκέντρωσης του "Ξένιου Δία" του κ. Δένδια που οδηγεί σε Μανωλάδες, για να επεκτείνουν πλέον τη δολοφονική τους δράση από τους μετανάστες σε όλους όσοι αντιδρούν στο φασιστικό και ρατσιστικό τους δηλητήριο. Αξιοποιούν την απόγνωση και την εξαθλίωση ευρύτατων τμημάτων της κοινωνίας εξαιτίας της μνημονιακής πολιτικής της τρόϊκας και της συγκυβέρνησης, επιχειρώντας να στρέψουν την οργή του κόσμου ενάντια σε όσους αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Στηρίζονται στη γενίκευση και κλιμάκωση της κυβερνητικής καταστολής και του περιορισμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών όσων αγωνίζονται, από τις Σκουριές μέχρι τα βασανιστήρια στη ΓΑΔΑ, επιχειρώντας να συμπληρώσουν την κρατική με παρακρατική βία.
Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι της Νίκαιας, οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, ντόπιοι και μετανάστες, ενωτικά και αποφασιστικά απαντάμε με τη μαζική μας κινητοποίηση:
Καλούμε το Σάββατο, 27 Απρίλη στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκι σε ένα μεγάλο Παμπειραϊκό αντιφασιστικό συλλαλητήριο και σε πορεία που θα περάσει από τις γειτονιές της Κοκκινιάς, και θα καταλήξει στην πλατεία Κρήνης.
Έξω οι νεοναζοί και τα γραφεία τους από τη Νίκαια
Εχθρός μας τα μνημόνια και όχι οι μετανάστες
Σωματείο και Σύλλογος εργαζόμενων Δήμου Νίκαιας/Ρέντη • Πρωτοβουλία κατοίκων Καμινίων - Ρέντη • Κίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό”• Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό & τη Φασιστική Απειλή • Παμπειραϊκό Αντιφασιστικό Μέτωπο • Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά • Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά • Πειραϊκό Δημοτικό Δίκτυο “Το Λιμάνι της Αγωνίας” • Δημοτική Κίνηση Νίκαιας “Κόντρα στο Ρεύμα” • Δημοτική Κίνηση Κορυδαλλού “Πάμε Αλλιώς” • Αλληλεγγύη για όλους στην Νίκαια - Κορυδαλλό - Πειραιά • Πρωτοβουλία Πολιτών Κορυδαλλού • ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ»
Πηγή: Γιατροί του Κρατικού Νικαίας πέταξαν έξω Χρυσαυγίτες - RAMNOUSIA

Όχι στην ΕΕ των τοκογλύφων...


 
 
 
 
Του Σταύρου Βιτάλη, Προέδρου του Πατριωτικού Μετώπου.
 
Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών, περίπου 350 εκατομμύρια δηλαδή, είπαν «όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τοκογλύφων», σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ECFR).
 
Σύμφωνα μάλιστα με την ποιοτική ανάλυση των ευρημάτων της δημοσκόπησης, σε συντριπτικό ποσοστό οι ερωτηθέντες πολίτες, αποκήρυξαν κυρίως το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή τις τοκογλυφικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και των άλλων ιδιωτικών εθνικών/πολυεθνικών τραπεζών οι οποίες κατοικοεδρεύουν στην Ευρώπη.
 
Αυτή η εξέλιξη, δεν είναι τίποτε καινούργιο για τον υπογράφοντα. Ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, σε σχετική με την πορεία της ΕΕ ημερίδα, και με αντικείμενο το «βάθεμα ή το πλάτεμα της Ένωσης», κατατέθηκε η παρακάτω τοποθέτηση, η οποία και δημοσιεύθηκε. Την παραθέτουμε, για να υπενθυμίσουμε ταυτόχρονα σε όσους «κομίζουν γλαύκαν εις Αθήνας», πως αυτή η καταστροφική για τους Λαούς πορεία της ΕΕ, έχει προβλεφθεί εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Αφιερωμένο λοιπόν στους κάθε λογής «Επιμηθείς», το παρακάτω κείμενο:
 
Ε.Ε.: ΤΟ ΚΛΑΜΠ ...ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ MANAGERS Ζητείται ηγεσία…
 
Σε πλήρη αντιδιαστολή με το μοντέλο του melting pot, που προσδιορίζεται - έστω θεωρητικά - με την αποδοχή και αξιοποίηση της διαφορετικότητας πάνω σε ένα νέο μοντέλο κοινωνίας, η ιστορική κληρονομιά της Ευρώπης, είναι μια λογική ουσιαστικά «διαχωρισμών». Τόσο κατ’ αρχήν με τους «βάρβαρους γείτονες» όσο και στη συνέχεια με το «σκοταδιστικό Ισλάμ».
 
Αυτή η κυρίαρχη λογική που επικράτησε για αιώνες ολάκερους, κόστισε τελικά στην Ευρώπη, δύο παγκόσμιους πολέμους και το πέρασμα της παγκόσμιας ηγεμονίας  εκείθεν  του  Ατλαντικού.  Δίνοντας  παράλληλα  τον  μόνιμο χαρακτήρα στην όποια παραγωγή  πολιτικής, την βεβαιότητα ότι, η Ευρώπη μετά ειδικά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι σήμερα λειτουργεί αντανακλαστικά, στις επιλογές των Η.Π.Α.
 
Η γιγάντωση του «γερμανικού φαινομένου» στα τέλη του 18ου αιώνα, δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι περιπέτειες της Ευρωπαϊκής κοινωνίας ολοκληρώνονται με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και η πρωτοκαθεδρία περνά στα χέρια των Αγγλοσαξόνων,   και   στη   συνέχεια   στις   Η.Π.Α.   Σήμερα   ο   γερμανικός οικονομικός γίγαντας, ξαναμπαίνει δυναμικά στην διεθνή σκακιέρα. Ελλείψει όμως στρατιωτικού μηχανισμού, αδυνατεί - ακόμη τουλάχιστον - να αντιμετωπίσει, τις υποβόσκουσες συγκρούσεις που βυσσοδομούν στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, τον παραδοσιακό της δηλαδή χώρο επιρροής. Έτσι στην ουσία, σύρεται σε διαφόρου τύπου συμμαχίες με την Γαλλία στην προσπάθεια αναβίωσης του παλιού της εθνικού ονείρου. Παράλληλα η Γερμανία σήμερα, έχει στρέψει την προσοχή της προς τις νέες και υπό ένταξη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, γυρνώντας στην ουσία την πλάτη, στον ευρωπαϊκό Νότο, που ακόμη «ψάχνει τον ρόλο του» στην Ε.Ε. Η Γαλλία «αφήνει ήσυχη» την Γερμανία στις ανατολικοευρωπαϊκές επιλογές της και εν πολλοίς τις στηρίζει, κρατώντας για τον εαυτό της τον ρόλο της ατμομηχανής της «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας». Παράλληλα, χωρίς τις παραδοσιακές της χώρες επιρροής της Αφρικής η Γαλλία, στέκεται ουσιαστικά αμήχανη μπροστά στις εξελίξεις που την προσπερνούν διαρκώς, αναποφάσιστη για το τι θα προτείνει τελικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, για το μέλλον της Ευρώπης.
 
Έτσι,  η  Ε.Ε.  στην  ουσία,  προς  το  παρόν,  παραμένει  ένας  μηχανισμός
«συναρμολογημένος» από «εξαρτήματα - τεχνοκράτες» κάθε λογής, που κατοικοεδρεύουν με παχυλότατους μισθούς στις Βρυξέλες. Ενώ την ίδια ώρα, το σκηνικό της ιδιότυπης αυτής αμηχανίας συμπληρώνεται από ένα Ευρωκοινοβούλιο,   που   καμία,   ούτε   καν   τυπική   σχέση   έχει,   με   τις παραδοσιακές έννοιες ενός νομοθετικού σώματος, στο πλαίσιο φυσικά της διάκρισης - λειτουργίας των εξουσιών και παραγωγής νομοθετικού έργου.
 
Η   αντιπαραγωγική   αυτή   αμηχανία   της   Ε.Ε.,   μετατράπηκε   εύκολα   σε «εγκληματική», τις όποιες φορές τέθηκε απέναντι σε φοβερά διλήμματα τα οποία προέκυψαν πρόσφατα, με τους βομβαρδισμούς στη Σερβία και του Ιράκ. Συρόμενες πίσω από τον Βορειοαμερικανικό τυχοδιωκτισμό, οι χώρες της Ε.Ε., με πρώτη την Μεγάλη Βρετανία και στη συνέχεια τη Γερμανία, πρωταγωνίστησαν στον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας. Ενώ αμέσως μετά, συμμετείχαν στο χειρότερο έγκλημα που διέπραξε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Διεθνής Κοινότητα: Στον βομβαρδισμό αθώων πολιτών, νοσοκομείων,  ακόμη  και  τηλεοπτικών  σταθμών.  Εξοπλίζοντας  παράλληλα «για ανθρωπιστικούς λόγους» τον U.C.K. και τους μισθοφόρους εγκληματίες του, υπόλογους στο κοινό ποινικό δίκαιο.
 
Με διαχειριστές ένα κλαμπ μιας τεχνοκρατικής ελίτ η Ε.Ε., δεν θα μπορούσε φυσικά να κάνει τίποτε περισσότερο, από αυτό που έκανε στο ζήτημα της Γιουγκοσλαβίας.  Ούτε φυσικά προμηνύει - στο ορατό μέλλον τουλάχιστον - κανενός άλλου τύπου ουσιαστική επιλογή στα μεγάλα διεθνή ζητήματα, όσο παραμένει δορυφόρος των made in U.S.A. αποφάσεων. Ίσως όπως λέει σαρκαστικά και ο Noam Chomsky «οι Ευρωπαίοι είναι εκπαιδευμένοι να σφαγιάζουν ο ένας τον άλλον και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν». Μια πραγματικότητα που απεικονίζεται και στο φάσμα των κυρίαρχων και σε ουσιαστική αντιδιαστολή τάσεων που υφίστανται σήμερα στην Ε.Ε., όπου Αγγλία,  Γαλλία,  Γερμανία,  ερίζουν  για  το  μοντέλο  της  ενιαίας   Ευρώπης, πάντα σύμφωνα με τα δικά τους εθνικά συμφέροντα:
 
Αγγλικό μοντέλο: Κυρίαρχος  ρόλος του έθνους κράτους, και διατήρηση στο διακρατικό, διακυβερνητικό μοντέλο, με έμφαση μόνο στην ενιαία αγορά. Το μοντέλο αυτό δεν κρύβει καθόλου φυσικά την συνέχιση της πρωτοκαθεδρίας των Η.Π.Α. στο οικονομικό πεδίο και του ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό.
 
Γαλλικό μοντέλο: Χαλαρή ομοσπονδοποίηση της Ε.Ε., με τον πρώτο λόγο στις κυβερνήσεις των εθνικών κρατών. Το σημερινό εν πολλοίς μοντέλο της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που «βολεύει» την διατήρηση της Γαλλίας ως σημαντικού παράγοντα στις εξελίξεις.
 
Γερμανικό μοντέλο: Η γνωστή φεντεραλιστική προσέγγιση που προέρχεται κυρίως από Γερμανούς διανοούμενους και η οποία με την σειρά της, δεν κρύβει την ηγεμονική διάθεση της γερμανικής πολιτικής παρουσίας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, τα έθνη - κράτη μετατρέπονται σε Νομαρχίες και όλες οι εξουσίες μεταβιβάζονται στην κεντρική ευρωπαϊκή κυβέρνηση.
 
Το πιο πιθανό πάντως είναι - δεδομένης της άρνησης των εθνικών κυβερνήσεων να ...αυτοκαταργηθούν, την αντίθεσης Γαλλίας και Αγγλίας να υπαγάγουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο κάτω από μια ευρωπαϊκή  ομπρέλα - να συνεχιστεί το ...μετέωρο βήμα της σημερινής Ευρώπης. Έως ίσως ότου, στην  θέση  των  σημερινών  διαχειριστών  των  δημοκρατιών  της  αγοράς βρεθούν φωτισμένες πολιτικές ηγεσίες, που να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική οντότητας της Ε.Ε. Όσον αφορά το μεγάλο όραμα των Γερμανών για μια Ευρώπη με Σύνταγμα, Κυβέρνηση και σημαία, όπως αυτό εκφράστηκε από τον Γερμανό καγκελάριο Σρέντερ ως συνέχεια του «σχεδίου Κολ», δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει ορατό μέλλον.
 
Ούτως η άλλως, το ζητούμενο αν θα προκύψει, ακόμη και μέσα από μια φεντεραλιστική Ευρώπη, ένα κίνημα παραγωγής αξιών εναντίον της λογικής των πολυεθνικών και των δημοκρατιών της αγοράς, παραμένει τεράστιο ερωτηματικό.
 
Η σημερινή Ευρώπη των πολιτών πάντως, είναι ανύπαρκτη. Ο ρόλος των λαών των κρατών - μελών στην διαδικασία παραγωγής πολιτικής είναι μηδενικός, μια που το μεν Συμβούλιο Υπουργών συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστατεύεται από το «τεκμήριο της ανευθυνότητας» για τις αποφάσεις της. Όσο για το Ευρωκοινοβούλιο, παραμένει  ένα  γνωμοδοτικό  κλαμπ  υψηλά  αμειβομένων  -  και  εν  πολλοίς χωρίς λόγο - Ευρωβουλευτών.
 
Τα μεγάλα ζητήματα της παγκόσμιας κοινότητας, η κατάρρευση πανανθρώπινων αξιών, η συγκέντρωση κεφαλαίου από τις πολυεθνικές, τη αποσάθρωση των αγροτών, το περιβάλλον και το διευρυνόμενο άνοιγμα της ψαλίδας φτωχών - πλουσίων, παραμένουν αναπάντητα στην προοπτική και της Ε.Ε. Την ίδια ώρα, η αυταρχικοποίηση των μηχανισμών με συμφωνίες τύπου Σένκεν, η δημιουργία του στρατιωτικοαστυνομικού συστήματος του Ευρωστρατού, η ένταξη της Ε.Ε. στο σύστημα παρακολούθησης των πολιτών μέσω του Έσελον, καταδεικνύουν ότι, τίποτε θετικό για τις κοινωνίες των πολιτών δεν αναμένεται από την Ευρώπη, είτε Αγγλικού, είτε Γαλλικού, είτε Γερμανικού τύπου.
 
Αυτά γράφτηκαν και ειπώθηκαν, πριν 15 χρόνια. Αφτιά δεν υπήρχαν τότε, να τα ακούσουν. Ίσως είναι ώρα ο άμεσος ενδιαφερόμενος, ο Λαός, να ακούσει επιτέλους τη φωνή μας, τη φωνή του Πατριωτικού Μετώπου και της λύσης των προβλημάτων του, οι οποίες βρίσκονται στο πέρασμα των εξουσιών στα χέρια του, μέσα από τις διαδικασίες της Άμεσης Δημοκρατίας.
 
Το Πατριωτικό Μέτωπο, είναι εδώ, παραμένει σταθερό στις θέσεις του που καθημερινά δικαιώνονται, και περιμένει από τον Έλληνα Πολίτη να καταλάβει, πως η λύση δεν είναι στους αριστεροδέξιους «σωτήρες» της συμφοράς, αλλά στα χέρια του:
 
ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
 
Πατριωτικό Μέτωπο
Πολιτικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας
Συνδεδεμένο Μέλος της Ευρασιατικής Ένωσης 

Γραφεία Αθηνών:
Διδυμοτείχου 15-17,
10444, Κολωνός, Αθήνα
Τηλ.
2105141413, Φαξ: 2105141442
Τηλ. Προέδρου: 6980292626 http://www.pamet.gr pametopo@gmail.com
«Αλληλέγγυον»
Συνεταιριστικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κεντρικό:
Αγίας Σοφίας 50
10444, Κολωνός, Αθήνα
Τηλ.
2105141443, Φαξ: 2105141442
www.allilegion.gr
allilegion@gmail.com