7.2.15

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

Τουρκογραικική Εγκύκλιος - 1834 
ΤΌ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
Επίσημον γράμμα του Αντιβασιλικού Αρχιγραμματέως Σαμή βέη Εφένδη υπό το τίτλον Στρατηγού εστάλθη προς τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τούτου Ρεφέτ εφένδην, και ανεγνώσθη την ώραν της συνεδριάσεως, οποίον είναι το ακόλουθον. 


Α'. Ότι ανέφερεν εις τον Αντιβασιλέα ο Ιμβραχήμ Φεήμ εφένδης ένας από τους Avτιβασιλικoύς Γραμματείς, ότι, επειδή ακολουθούν σχεδόν καθημερινώς ταραχαί διά πόρνας γυναίκας, αι οποίαι ευρίσκονται εις μερικάς γειτονειάς της πόλεως Κυδωνίας, καθώς παρατηρείται εις τα Πρωτόκολλα του Συμβουλίου αυτού του τόπου, και επειδή, εκτός τούτου, οι Τακτικοί ανακατόνονται μαζί με αυτάς, και είναι ενδεχόμενον ν' αποκτήσουν ασθενείας κολλητικάς, θέλει λυτρωθή γενικώς ο λαός από της καταφρονημένης Πορνείας .........τα κακά, αν συκωθούν από το μέσον αι πόρναι. 
B'. Ότι προστάζει ο Αντιβασιλεύς τα ακόλουθα. 
1. Αν απεράσουν εις το εξής τιμημένα αι τοιούται γυναίκες, έχουν την άδειaν να κατοικούν πάλιν εις τα οσπήτιά των. 
2. Ν' αποφασισθή με την γνώμην όλου του Συμβουλίου μία παιδεία δι' εκείνον, όποιος ήθελεν αποκοτήσει πλέον να κάμη αυτήν την πράξιν, και πιασθή. 
3. Να ειδοποιηθή αυτή η παιδεία εις τας πόρνας, ότι θα ενεργηθή, και να αναγκασθούν να κάμουν αποχήν από την πορνείαν. 
4. Αν μετά την ειδοποίησιν ήθελεν ακολουθήσει αυτή η πράξις, να ενεργηθή η παιδεία και εις τον άνδρα και εις την γυναίκα. 
5. Η παιδεία αυτή να ήναι σκληρά τόσον διά την γυναίκα, καθώς και διά τον άνδρα. 
6. Όπου ακουσθή τοιαύτη πράξις, να εξεταχθή καλά, και έπειτα να πατηθή ευθύς εκείνο τ' οσπήτι από τον Ζαμπίτην, και να φερθούν άνδρας και γυναίκα εις το Συμβούλιον, διά να ενεργηθή η αποφασισμένη παιδεία, και να εξαλειφθή διόλου το όνομα των πορνών. 
7. Αν ευρίσκωνται τοιούται γυναίκες και εις τας λοιπάς πόλεις της Κρήτης, να εξακολουθήση το όμοιον κ' εκεί, απής ειδοποιηθούσιν εγγράφως τα Συμβούλια. 
8. Να πασχίση πολύ η Διοίκησις της Κρήτης εις την στερέωσιν αυτής της Προσταγής. 
Επειδή η ασφάλεια της τιμής του λαού, και η ησυχία του λαού είναι σύμφωνα με την θέλησιν του Αντιβασιλέως. 
Επειδή εις όλα τα έθνη η φύλαξις της τιμής είναι ένα από τα αξιόλογα αντικείμενα. 
Επειδή γίνονται αφορμή αι άτιμοι γυναίκες, αι οποίαι κατοικούν ανάμεσα εις τιμημένας φαμιλλίας, να δοκιμάζουν στενοχωρίαν μεγάλην αι τίμιαι. 
Και επειδή αι διάφοροι ταραχαί, όσαι ακολουθούν πολλάκις, προέρχονται από αυτάς τας ανοήτους. 
Αποφασίζομεν 
Α'. Να συναχθούσιν όλαι αι άτιμοι γυναίκες της πόλεως ταύτης, διά να παραγγελθούσι να κάμουν αποχήν από την πορνείαν, και να υπανδρευθούν, διά να σκεπάσουν την τιμήν των. 
Β'. Να ειδοποιηθούσι οι ιμάμιδες, γέροντες, και λοιποί τίμιοι κάτοικοι κάθε γειτονειάς να προσέχουν άγρυπνα, και όταν εννοήσουν, ότι ακολουθεί καμμία ατιμία εις την γειτονιάν των, να εξετάσουν καλά, και αφού βεβαιωθούν την αλήθειαν , να ειδοποήσουν παρευθύς τον Ζαμπίτην ή την σιμωτέραν γουάρδιαν . 
Γ'. Επειδή ο άνδρας σχεδόν πάντοτε δεν δυναστεύει την γυναίκα εις την πράξιν αυτήν, αλλά γίνεται με την θέλησιν και ευχαρίστησίν της, αν ήναι ομόφυλοι να φυλακωθή η γυναίκα ένα μήνα, και να δέρνεται καθ' ημέραν προς 20 ξυλιαίς, δι' επιστασίας δύω Αντιπροσώπων, εωσού τελειωθή η διορία. 
Δ' Όλα τα έθνη είναι πλάσματα του Θεού, επειδή όμως αι Θρησκείαι και οι νόμοι διαφέρουσι, και έχει χρέος καθένας να παραιτήση τα όσα η Θρησκεία του τον εμποδίζει, αν ήθελε πιασθή Τούρκισσα μαζί με Χριστιανόν, Χριστιανή μαζί με Τούρκον, Τούρκισσα μαζί με Εβραίον, ή Εβραία μαζί με Τούρκον ή Χριστιανόν, να φυλακωθή η γυναίκα 6 μήνας, και να δέρνεται προς 20 ξυλιαίς καθ' ημέραν δι' επιστασίας δύω Αντιπροσώπων. 
Ε'. Αν αυτή, η οποία ήθελε πιασθή, ήναι παρθένος, και διαφθαρθή από άλλης φυλής άνδρα, και βεβαιωθή από τον ίδιόν της το στόμα, ν' αποφασισθή τότε μία παιδεία εις αυτήν αυστηροτέρα.. 
ΣΤ'. Αν ο άνδρας ήναι εντόπιος, και δεν έχη υποστατικά, αλλά ήναι ποταπός άνθρωπος, να φυλακωθή μαζί με την αλυσσίδα διά τρεις μήνας, διότι αν εξορισθή δεν θέλει τον σωφρωνίσει η εξορία, αν έχη υποστατικά, και ήναι πραγματευτής, να εξορισθή δι' ένα χρόνον, διότι εις αυτόν είναι αρκετή παιδεία η εξορία· αν όμως ήναι ξένος να δαρθή 100 ξυλιαίς, και να διωχθή διά πάντα από την Κρήτην, αν έχη γυναικόπαιδα, και κάμνη και εμπόριον, να διωχθή διά πάντα μαζί με την φαμίλλιάν του, αν ήναι άνθρωπος της τοπικής Εξουσίας, εις άλλον μεν να σμικρύνεται ο βαθμός του, εις άλλον δε να κόπτεται ο μισθός του, και ν' αποβαλθή από τον βαθμόν του· τέλος αν ήναι υπήκοος ξένος, να εξορισθή από τον Πρόξενόν του. 
Ζ'. Όποιος ήθελε κάμει πλέον την τέχνην του ροφιάνου ή γυναίκα, ή άνδρας να παιδευθή, καθώς προείπαμεν διά τας πορνευθείσας ή μοιχευθείσας γυναίκας. 
Η'. Αν διαφθείρη κανένας την παρθενίαν μιας νέας ομοπίστου του, αφού λάβουν και οι δύο την παιδείαν, η οποία θέλει αποφασισθή τότε, και αν δεν ήναι κανένα εμπόδιον της συγγενείας, να την υπανδρεύεται κατά την Θρησκείαν του. 
Θ'. Όσοι άνδρες περιφέρωνται εις τας γειτονειάς, διά να πωλούν πραγματείας, να πιάνεται αν ήθελεν εμβή κανένας μέσα από την θύραν ξένου οσπητίου, και να ενεργήται εν ταυτώ ό, τι προείπαμεν δι' εκείνους, οι οποίοι πιασθούν νύκτα ή ημέραν εις ξένον οσπήτι· αι δε γυναίκες, αι οποίαι κάμνουν την τέχνην του πραγματευτού εις τα σπήτια, να εκλεχθούν αι γνωσταί διά την τιμιότητά των από τον Τελάμπασην της πόλεως ταύτης, και να καταγραφθούν τα ονόματά των εις τον Μεκκεμέ. 
Ι'. Εις τα χωριά να ειδοποιηθή όλον τούτο, και αν ακολουθήση τοιαύτη . παρανομία, να πιασθούν άνδρας και γυναίκα, και να σταλθούν εις το Συμβούλιον. 
ΙΑ'. Επιφορτίζεται την θεωρίαν αυτού του εγκλήματος, και τον οργανισμόν των εγκληματικών αποφάσεων ο Πρόεδρος του Συμβουλίου τούτου. 
ΙΒ'. Να κοινοποιηθή η παρούσα εις Γλώσσαν Τουρκογραικικήν από την Α Εν. τον Σερασκέρην της Κρήτης Μουσταφά Πασσάν εις τον Καδδήν του Τμήματος τούτου Εμίν Εφένδην, Ιμάμιδες της πόλεως, Πρόεδρον Ρεφέτ εφένδην, Ε. Συνταγματάρχην Σελήμ βέγην, Ζαμπίτην Μεχμέτ αγάν, Επίσκοπον Κυδωνίας και Κισσάμου κύριον Αρτέμιον, Μεμούριδες, Καστελκιαχγιάδες, και Ιερείς των επαρχιών των Χανίων, διά να ενεργηθή όσον ανήκει, προς δε τα Συμβούλια Μεγάλου Κάστρου και Ρεθύμνης, και τους ενταύθα Κυρίους Προξένους και Αντιπροξένους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, δι' είδησιν την ανήκουσαν. 
Εν Κυδωνία, την 15 Ιουλίου 1834 (20 Ρεμβιούλ-Εβέλ 1250).

ΠΗΓΗ

Read more: http://sadentrepese.blogspot.com/2015/02/blog-post_7.html#ixzz3R0My3CDG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου